Castellum levererar tillväxt om 10%

Castellums delårsrapport januari-september 2014: Castellum levererar tillväxt om 10%

- Hyresintäkterna för perioden januari-september 2014 uppgick till 2 496 Mkr (2 431 Mkr föregående år).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 1 112 Mkr (1 015), motsvarande 6,78 kronor (6,19) per aktie, en förbättring med 10%.
- Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 354 Mkr (301) och på derivat till -498 Mkr (440).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 773 Mkr (1 405), motsvarande 4,71 kronor (8,57) per aktie.
- Nettoinvesteringarna uppgick till 1 612 Mkr (874) varav 998 Mkr (1 145) avsåg ny-, till- och ombyggnationer, 854 Mkr (185) förvärv och 240 Mkr (456) försäljningar.
- Efter kvartalets utgång har Castellum, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Briggen, sålt Hansa köpgalleria i Malmö för 609 Mkr.

Bruttouthyrningen (d v s årshyra för total uthyrning) under perioden uppgick till 241 Mkr (265), varav 49 Mkr (74) avsåg uthyrning i samband med ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 166 Mkr (184), varav 12 Mkr (19) avsåg konkurser och 2 Mkr (9) avsåg uppsägningar med mer än 18 månaders återstående kontraktslängd. Nettouthyrningen för perioden uppgick därmed till 75 Mkr (81), medan den för tredje kvartalet isolerat uppgick till 2 Mkr (19).

”Castellum fortsätter att leverera tredje kvartalet i linje med vårt ambitiösa tillväxtmål. Jag kan konstatera att Castellum befinner sig i tre bra marknader – hyres-, fastighets- och finansmarknaden – vilket ger oss möjligheter att fortsätta att skapa tillväxt till låg risk. Det finns många orsaker till vårt starka förvaltningsresultat. En viktig del och det vi alltid ska fokusera på, är vår effektiva och kundnära förvaltning” säger VD Henrik Saxborn i en kommentar.

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2014

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, telefon 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, telefon 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 40 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55