Castellum säljer Hansa i Malmö för 609 Mkr

Castellum AB (publ) har via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Briggen sålt Hansa köpgalleria i centrala Malmö. Hansa består av två fastigheter om totalt 40 500 kvm varav 13 700 kvm butiksyta, 9 200 kvm kontor, 9 400 kvm garage, 5 400 kvm bostäder samt 2 800 kvm utbildningslokaler. Försäljningen uppgick till 609 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 27 Mkr, vilket var i linje med senaste värdering. Frånträde sker den 17 oktober 2014.

”Hansa är en av våra få större gallerior och affären innebär en renodling av Castellums portfölj” säger Castellums VD Henrik Saxborn i en kommentar. ”Malmö och Öresundregionen är och kommer fortsätta vara en av våra viktigaste tillväxtregioner för utveckling av verksamheten” tillägger Saxborn.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör, telefon 031-60 74 50

Ulrika Danielsson, ekonomi och finansdirektör, telefon 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 39 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55