Castellum utser Ulrika Danielsson till ekonomi- och finansdirektör

Ulrika Danielsson utses till en nyinrättad tjänst som ekonomi- och finansdirektör (CFO) för Castellum AB (publ). Utnämningen innebär att Ulrika utökar sitt nuvarande ansvarsområde som ekonomidirektör till att även innefatta koncernens finansiering. Ulrika har arbetat på Castellum sedan 1998 i olika ledande befattningar och sedan 2006 varit ekonomidirektör med ansvar även för IT och kommunikation samt ingått i Castellums koncernledning.

”Ulrikas långa erfarenhet och breda kompetens är en värdefull tillgång för bolaget i vårt arbete att fortsätta utveckla och effektivisera Castellum. För en kapitalintensiv verksamhet som vår där komplexiteten ökar allt mer, är det viktigt att samordna finansieringen och frågor kring kapitalstruktur, vilket vi gör genom den nya befattningen” säger VD i Castellum Henrik Saxborn.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, telefon 031-60 74 50

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 39 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg  |  Org nr/Corp Id no SE 556075-5550   |  Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55