Castellum förhandlar om försäljning av hela fastighetsbeståndet i Värnamo och Växjö samt en fastighet i Göteborg

Castellum AB (publ) har, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Corallen, en pågående försäljningsprocess av bolagets samtliga 53 fastigheter i Värnamo och Växjö. Processen omfattar också att Castellum, via det helägda dotterbolaget Eklandia Fastighets AB, säljer en fastighet i Göteborg.

Köpare, om affären genomförs, är Hemfosa Fastigheter.

Hemfosa Fastigheter genomför nu en teknisk, legal och finansiell Due Diligence av fastighetsbeståndet som består av totalt ca 280 000 kvm. Affären omfattar fastigheter till ett värde av cirka 2 miljarder kronor.

Köpeavtal beräknas kunna ingås senare i november.

”Vi söker kontinuerligt tillväxtpotential i vårt fastighetsbestånd. Affären, om den genomförs, innebär en förädling av portföljen och ger fortsatta förutsättningar att leverera tillväxt på lång sikt, i linje med vårt högt ställda mål”, säger Castellums VD Henrik Saxborn. ”Genom affären får Castellum ökade möjligheter till nya investeringar.”

”Castellum kommer fortsätta att utvecklas från samma utgångspunkter som tidigare – med kassaflödesfokus, kundfokus genom lokala organisationer och genom att arbeta med både låg finansiell och operationell risk”, tillägger Saxborn.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör, telefon 031-60 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 40 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55