Castellum säljer fastighetsbeståndet i Värnamo och Växjö och en fastighet i Göteborg för 1 946 Mkr

Castellum AB (publ) har, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Corallen, sålt bolagets 53 fastigheter i Värnamo och Växjö om totalt 271 500 kvm. Affären inkluderar dessutom att Castellum, via det helägda dotterbolaget Eklandia Fastighets AB, sålt en fastighet i Göteborg om 10 500 kvm.

Köpare är Hemfosa Fastigheter.

Försäljningspris netto uppgick till 1 946 Mkr efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 98 Mkr. Underliggande fastighetspris uppgick således till 2 044 Mkr, vilket var i nivå med senaste värdering. Därtill har hyresgaranti lämnats om ca 20 Mkr för vilket avsättning gjorts. Frånträde sker i december 2014.

I samband med tillträdet övergår 15 anställda i Corallens förvaltningsorganisation i Värnamo och Växjö till Hemfosa Fastigheter. 

”Det här är vår största enskilda försäljning sedan Castellum börsintroducerades 1997. Vi fortsätter nu att vara nettoinvesterare genom förvärv och – framför allt – genom att vi bygger nytt, och dessutom bygger till och bygger om”, säger Castellums VD Henrik Saxborn. ”Vi har bland annat skapat förutsättningar för expansion genom centrala markförvärv, dels vid Resecentrum i Örebro, dels på Lindholmen i Göteborg om totalt 96 Mkr”.

”Affären stärker bolaget och ger oss bättre förutsättningar att fortsätta att leverera tillväxt i förvaltningsresultatet – och därmed också fortsätta skapa aktieägarvärde till låg risk”, tillägger Saxborn.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör, telefon 031-60 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 40 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55