Castellum investerar för 291 Mkr och säljer för 271 Mkr

Castellum AB (publ) har, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Briggen, sålt fastigheterna Kampen 25 och Intäkten 5 i Norra Sofielund, cirka två kilometer sydost om Malmö city. Försäljningen uppgick totalt till 238 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 17 Mkr, vilket var i linje med senaste värdering. Kampen 25 har en total uthyrningsbar yta om totalt 40 650 kvm, varav 22 867 kvm är lager, 4 764 kvm kontor, 1 825 kvm industri och 11 194 kvm som rymmer blandade verksamheter, för bland annat vård och utbildning samt föreningsaktiviteter. Frånträde sker den 1 maj 2015 och området ska användas för framtida stadsutveckling.

   I Helsingborg har Briggen förvärvat en fullt uthyrd fastighet i Berga som huvudsakligen utgörs av 3 000 kvm lager och kontor. Investeringen uppgick till 19 Mkr. Tillträde har skett.
   Vidare har Briggen träffat ett tioårigt hyresavtal omfattande hela fastigheten Benkammen 6 i Fosie i Malmö, 13 000 kvm lager och kontor. Avtalet börjar löpa den 1 juli 2015.
 
Fastighets AB Brostaden har förvärvat en fullt uthyrd logistikfastighet om cirka 9 300 kvm i Rosersberg i Sigtuna. I området, som har direktaccess till Arlanda och E4, utvecklas nu ett centrum för lager- och logistikverksamhet i norra Mälardalsregionen. Brostaden äger sedan tidigare två fastigheter i Rosersberg. Investeringen uppgick till 104 Mkr. Tillträde sker den 16 december 2014.
   I Smista Allé i Huddinge investerar Brostaden 15 Mkr i nybyggnation av en bilhall om 590 kvm med parkering på taket. Nybyggnationen beräknas vara färdigställd juni 2015 och är fullt uthyrd.
   Vidare har Brostaden sålt en vakant kontors- och industrifastighet om 3 673 kvm Solna. Försäljningen uppgick till 33 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 2 Mkr, vilket är i nivå med senaste värdering. Frånträde har skett.

I Örebro har Aspholmen Fastigheter AB genomfört ett markförvärv med möjlighet att nyproducera cirka 14 000 kvm kontorsyta. Investeringen uppgick till 43 Mkr. Marken är centralt belägen intill resecentrum. Bedömningen är att det råder brist på centrala moderna kontor på Örebros hyresmarknad och Aspholmen kan inte tillgodose efterfrågan inom nuvarande bestånd. Tillträde har skett.

   I Uppsala, där utbudet avseende industrimark är begränsat, har Aspholmen förvärvat mark med byggrätt i Librobäck om 10 000 kvm för lätt industri och kontor. Investeringen uppgick till 25 Mkr. Tillträde har skett. På del av marken investerar Aspholmen nu 17 Mkr genom nybyggnation av cirka 1 200 kvm lager- och kontorsytor. Nybyggnationen beräknas vara färdigställd första kvartalet 2016 och är fullt uthyrd.

På Lindholmen i Göteborg har Eklandia Fastighets AB förvärvat mark med byggrätt för kontor som omfattar ca 9 000 kvm. Fastigheten är belägen vid Lindholmsbassängen inom Lindholmen Science Park. Investeringen uppgick till 53 Mkr. Tillträde skedde den 15 december 2014.

I Borås har Harry Sjögren AB förvärvat en markfastighet som medger en byggrätt avseende lager och kontor om drygt 15 000 kvm. Den totala tomtarean är 39 500 kvm. Investeringen uppgår till 15 Mkr. Tillträde skedde den 29 september 2014.

”Urbanisering av Sverige går snabbt. Vi positionerar oss, i enlighet med vår strategi, för att fortsätta växa där Sverige växer”, säger Henrik Saxborn VD i Castellum. ”Vi gör flera markförvärv som öppnar för expansion i tillväxtområden: på Lindholmen mitt i hjärtat av Göteborg, i centrala Örebro, i Borås och i Uppsala där utbudet av byggrätter är begränsat” fortsätter Saxborn. 

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, telefon 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, telefon 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 40 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.