Valberedningens förslag till styrelseledamöter m m i Castellum AB (publ)

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med beslut av årsstämman 2014, består av Björn Franzon (ordförande) representerande familjen Szombatfalvy samt Stiftelsen Global Challenges Foundation, Rutger van der Lubbe representerande Stichting Pensioenfonds ABP, Johan Strandberg representerande SEB Fonder och Castellums styrelseordförande Charlotte Strömberg.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Strömberg, Per Berggren, Christer Jacobson, Jan Åke Jonsson, Nina Linander och Johan Skoglund. Marianne Dicander Alexandersson, som varit styrelseledamot sedan 2005, har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare nyval av Anna-Karin Hatt. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Charlotte Strömberg.

Anna-Karin Hatt, född 1972, är statsvetare från Göteborgs Universitet. Mellan 2010 och 2014 var Anna-Karin Hatt it- och energiminister i regeringen. Dessförinnan var hon, från 2006 till 2010, statssekreterare vid Statsrådsberedningen och mellan 2003 och 2006 stabschef för Centerpartiets partiledarstab. Vidare har Anna-Karin Hatt, mellan 2002 och 2003, varit VD för friskoleföretaget Didaktus Skolor AB och dess dotterbolag Didaktus Hälso- och Sjukvårdsutbildningar AB och har också, mellan 2000 och 2001, varit konsult och vVD för PR-byrån Kind & Partners AB. Dessförinnan arbetade hon bland annat som talskrivare, kanslichef, internationell sekreterare samt ledarskribent. Anna-Karin Hatt har därutöver mångårig erfarenhet av styrelsearbete i idéburna organisationer och av förtroendeposter i såväl svenska som internationella organisationer och är sedan 2011 andre vice ordförande för Centerpartiet.

Styrelsen i Castellum har löpande förnyats men med bevarad kontinuitet. Fyra av sju befintliga styrelseledamöter har tillträtt mellan åren 2010 och 2014. Bland annat baserat på den styrelse¬utvärdering valberedningen tagit del av, gör valberedningen bedömningen att styrelsearbetet i Castellum fungerar mycket väl. Med det förslag till styrelse som valbered¬ningen nu lämnar fortlöper den kontinuerliga förnyelseprocessen inom styrelsen samtidigt som styrelsen förstärks med viktiga kompetenser enligt nedan och en jämn könsfördelning i styrelsen upprätthålls.

Valberedningen har gjort bedömningen att det vore önskvärt att förstärka styrelsen med en ledamot med stor erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor, med fokus på miljö- och energirelaterade frågor. Kravprofilen har även angett att kandidaterna bör ha en gedigen förståelse för urbana trender, infrastrukturfrågor och samhällsplanering. Valberedningen har vidare gjort bedömningen att en kvalificerad kandidat gärna har tidigare erfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn och/eller inom det politiska systemet i Sverige. Den slutliga kandidaten skall därutöver bedömas kunna fungera väl i Castellums styrelse.

Valberedningen gör bedömningen att Anna-Karin Hatt besitter den kompetens och erfarenhet som ovan beskrivits såsom önskvärd för styrelsen i Castellum. Vidare anser valberedningen att Anna-Karin Hatt ihop med övriga föreslagna styrelse-ledamöter kommer att bilda en styrelse som sammantaget har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Castellums verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningens förslag innebär att tre av sju styrelseledamöter i bolaget är kvinnor, inklusive styrelseordföranden. Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.castellum.se.

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (2014 års beslut inom parentes).

• Styrelsens ordförande: 640 000 kronor (585 000 kronor).

• Övriga styrelseledamöter: 300 000 kronor (275 000 kronor).

• Ledamot i styrelsens ersättningsutskott, inklusive ordföranden: 30 000 kronor (30 000 kronor).

• Ordföranden i styrelsens revisions- och finansutskott: 50 000 kronor (50 000 kronor).

• Övriga ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott: 35 000 kronor (35 000 kronor).

Föreslagen total ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 2 650 000 kronor (2 445 000 kronor).

Valberedningen föreslår att en ny valberedning inrättas inför 2016 års årsstämma genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2015 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive motiverat yttrande och redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete, finns på www.castellum.se.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Björn Franzon, valberedningens ordförande, telefon 031-60 74 72

Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, mobil 0702-77 04 03

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 40 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg  |  Org nr/Corp Id no SE 556075-5550   |  Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55