Castellum investerar i Göteborg för 115 Mkr och säljer för 65 Mkr

Castellum AB (publ) har, via det helägda dotterbolaget Eklandia Fastighets AB, förvärvat en fullt uthyrd kontorsfastighet om 3 900 kvm vid Lindholmbassängen i Lindholmen Science Park, Göteborg. Investeringen uppgick till 115 Mkr och tillträde ägde rum den 19 februari 2015.
Genom affären stärker Eklandia sin position ytterligare på Lindholmen och den fastighet som förvärvas är sammanhängande med en fastighet som bolaget äger sedan tidigare. Totalt innehar och förvaltar Eklandia nu ett bestånd om ca 54 000 kvm på Lindholmen.
Vidare säljer Eklandia en kontorsfastighet på Kungsgatan i centrala Göteborg om 1 570 kvm. Försäljningen uppgick till 65 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 4 Mkr, vilket är i nivå med senaste värdering. Frånträde ägde rum den 19 februari 2015.
”Vi ökar nu vår närvaro i Lindholmen – en samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning med internationellt prägel”, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB. ”Affären stärker vår marknadsposition i området och effektiviserar förvaltningen.”
Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, telefon 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, telefon 0706-47 12 61
www.castellum.se
Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 38 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,3 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresunds regionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.
Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg  |  Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   |  Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55