Kallelse till årsstämma i Castellum AB (publ)

Vid Castellum AB (publ):s årsstämma torsdagen den 19 mars 2015 kommer bl a följande förslag att framläggas:

 • En utdelning om 4,60 kronor per aktie och måndagen den 23 mars 2015 som avstämningsdag för utdelning.
 • Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Strömberg, Per Berggren, Christer Jacobson, Jan Åke Jonsson, Nina Linander och Johan Skoglund. Marianne Dicander Alexandersson, som varit styrelseledamot sedan 2005, har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Anna-Karin Hatt. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Charlotte Strömberg.
  Vidare föreslås arvode till styrelseledamöterna utgå enligt följande (2014 års beslut inom parentes).
  - Styrelsens ordförande: 640 000 kronor (585 000 kronor).
  - Övriga styrelseledamöter: 300 000 kronor (275 000 kronor).
  - Ledamot i styrelsens ersättningsutskott, inklusive ordföranden: 30 000 kronor (30 000 kronor).
  - Ordföranden i styrelsens revisions- och finansutskott: 50 000 kronor (50 000 kronor).
  - Övriga ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott: 35 000 kronor (35 000 kronor).

         Föreslagen total ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ersättning för utskottsarbete,
         uppgår således till 2 650 000 kronor (2 445 000 kronor).

 • En ny valberedning skall utses inför årsstämman 2016 genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2015, och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter skall tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma.  
 • Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Kallelse

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande. Tfn 0702-77 04 03
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 38 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,3 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg  |  Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   |  Tel +46 31 60 74 00  Fax +46 31 13 17 55