5% tillväxt i förvaltningsresultatet

Göteborg 15 april 2015 Castellums delårsrapport januari-mars 2015: 5% tillväxt i förvaltningsresultatet

- Hyresintäkterna för perioden januari-mars 2015 uppgick till 801 Mkr (820 Mkr föregående år).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 338 Mkr (323), motsvarande 2,06 kronor (1,97) per aktie, en förbättring med 5%.
- Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 329 Mkr (52) och på derivat till -102 Mkr (-170).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 451 Mkr (171), motsvarande 2,75 kronor (1,04) per aktie.
- Nettoinvesteringarna uppgick till 1 039 Mkr (864) varav 295 Mkr (324) avsåg ny-, till- och ombyggnationer, 822 Mkr (636) förvärv och 78 Mkr (96) försäljningar.
- Efter rapportperiodens utgång har Castellum förvärvat fastigheter för 406 Mkr samt 50% av aktierna i Henry Ståhl Fastigheter AB.

Bruttouthyrningen (d v s årshyra för total uthyrning) under perioden uppgick till 85 Mkr (81), varav 9 Mkr (5) avsåg uthyrning i samband med ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 64 Mkr (55), varav 2 Mkr (3) avsåg
konkurser och 1 Mkr (1) avsåg uppsägningar med mer än 18 månaders återstående kontraktslängd. Nettouthyrningen för perioden uppgick därmed till 21 Mkr (26).

”Det är glädjande att konstatera att Castellum fortsätter att leverera tillväxt om 5% för första kvartalet 2015, trots förra årets omstruktureringar i portföljen” säger VD Henrik Saxborn i en kommentar. ”Det förvärv som genomfördes i mitten av
april innebär att vi gör entré i centrala Norrköping - dessutom stärker vi våra positioner i centrala Linköping och Örebro. Detta gör att vi avsevärt förbättrat förutsättningarna för långsiktig tillväxt” tillägger Saxborn.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 39 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55