Castellum och Heimstaden i affär om 2,4 miljarder kr

 Castellum AB (publ) och Heimstaden AB (publ) har genomfört en affär med ett underliggande fastighetsvärde om 2,4 miljarder kr. Affären omfattar totalt 27 fastigheter om 186 668 kvm i Norrköping, Linköping, Örebro och Solna. I och med affären påbörjas även en gemensam satsning på stadsutveckling i Linköping och Norrköping.

Castellum har, via de helägda dotterbolagen Aspholmen Fastigheter AB och Fastighets AB Brostaden, förvärvat fyra fastigheter i Örebro och en fastighet i Solna. 
   I centrala Örebro förvärvar Aspholmen fyra kontorsfastigheter om 22 611 kvm med en uthyrningsgrad om 92%. Investeringen uppgick till 343 Mkr och tillträde beräknas ske i början av maj 2015.
   I Solna har Brostaden förvärvat en kontorsfastighet/projektfastighet om 5 364 kvm med en uthyrningsgrad om 17%. Investeringen uppgick till 63 Mkr och tillträde beräknas ske i början av maj 2015.

Castellum har dessutom, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Corallen, förvärvat 50% av aktierna i Henry Ståhl Fastigheter AB (HSAB) av Heimstaden och har via en option möjlighet att tidigast om 18 månader förvärva resterande 50% av HSAB. Heimstaden har en motsvarande option att sälja resterande 50% efter utgången av Corallens optionstid. Tillträde beräknas ske i början av juni 2015. Köpeskilling vid utnyttjande av optionen kommer att baseras på fastigheternas marknadsvärde. I tillägg kommer Heimstaden före tillträdet att tillträda ägandet av HSABs bostadsfastigheter i syfte att renodla HSAB till ett fastighetsbolag med lokalfastigheter. HSAB äger efter ovanstående omstrukturering 13 fastigheter i Norrköping och 9 fastigheter i Linköping motsvarande ett totalt fastighetsvärde om 1,9 miljarder kr. 
 
Ovanstående transaktioner är villkorade av Konkurrensverkets godkännande.

Fastighetsbeståndet i Norrköping, som har en uthyrningsgrad om ca 85%, består av 12 centralt belägna kontorsfastigheter och en välbelägen logistikfastighet om totalt 107 275 kvm. I Linköping utgörs fastighetsportföljen av 9 kontorsfastigheter om totalt 51 418 kvm, varav 6 stycken är centralt belägna, två ligger i Mjärdevi-området och en vid Tornby-området. Fastighetsbeståndet är uthyrt till knappt 90%.
 

”Affären innebär att Castellum utifrån vår strategi som långsiktig aktör, får möjlighet att växa i en region med goda framtidsmöjligheter. Vi förstärker vår position i Linköping och Örebro samtidigt som vi gör entré i en ny marknad – Norrköping. Som långsiktig aktör vill Castellum bidra till stadsutveckling och därför etablerar vi ett samarbete med Heimstaden i syfte att utveckla nya stadsdelar i både Norrköping och Linköping. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Heimstaden, där vi med vår erfarenhet av kommersiella fastigheter och Heimstadens fokus på bostäder kompletterar varandra väl. Tillsammans kommer vi utveckla en bra befintlig kommersiell fastighetsportfölj samtidigt som möjlighet ges till nyproduktion av såväl kommersiella lokaler som bostäder” säger Castellum ABs VD Henrik Saxborn i en kommentar. ”Vi arbetar kontinuerligt och intensivt för att öka potentialen i vår portfölj och den här affären ger oss ännu bättre förutsättningar att fortsätta leverera tillväxt framöver” fortsätter Saxborn.

”Genom samägandet med Castellum skapar vi de absolut bästa möjligheterna för en fortsatt utveckling av lokalfastigheter i Norrköping och Linköping. Heimstaden, som kvarstår med helägandet av de bostads-fastigheter som ingick i Heimstadens köp av HSAB i december 2014, kan samtidigt kombinera detta med en fortsatt regional tillväxt inom Heimstadens prioriterade segment, centralt belägna bostadsfastigheter” säger Heimstadens VD Patrik Hall. ”Vi får således det bästa av två världar, där detta dessutom kombineras med det nu etablerade samarbetet kring stadsutveckling. Med de anställdas kompetens, kunskap och serviceanda kommer vi tillsammans med Castellum att ännu starkare bidra till regionens framtida utveckling” fortsätter Patrik Hall.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Castellum (publ)
Henrik Saxborn, verkställande direktör, telefon 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, telefon 0706-47 12 61
 
www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 38 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,3 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55