Castellum startar nästa kontorsprojekt på Lindholmen i Göteborg - investerar 212 Mkr

Castellum AB (publ) har, via det helägda dotterbolaget Eklandia Fastighets AB, påbörjat uppförandet av den högkvalitativa kontorsfastigheten ”Blenda” mitt i det internationella ingenjörsklustret på Lindholmen i Göteborg. Blenda, som planeras att miljöklassas enligt systemet BREEAM nivå excellent, uppförs på mark som Eklandia förvärvade i december 2014. Den nya byggnaden får en uthyrningsbar yta om ca 9 200 kvm fördelade på sex våningar och beräknas vara färdigställd under första kvartalet 2017. Investeringen beräknas uppgå till 212 Mkr. Kontrakt har tecknats på drygt 20% av ytorna.

”Det är stimulerande att fortsätta att delta i utvecklingen av Göteborgs mest expansiva område”, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB. ”Det är dessutom intressant att satsningen sker i direkt anslutning till Frihamnsområdet där byggandet av en helt ny stadsdel snart börjar. Det råder tydlig brist på kontorsytor i attraktiva lägen i Göteborg och det förs långt gångna förhandlingar med ytterligare intressenter”, säger Saxborn.

Lindholmen var tidigare säte för Götaverken och varvsnäringen sysselsatte, när den var som störst, 2 000 personer här. Nu kommer varje dag över 21 000 personer hit, 12 000 för att arbeta och 9 000 för att studera eller forska.

Eklandia Fastighets AB är största privata ägare av kommersiella fastigheter på Lindholmen och innehar, efter uppförandet av Blenda, kontorsytor om totalt drygt 53 000 kvadratmeter i området.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, telefon 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, telefon 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 39 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresunds-regionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55