Castellum säljer för 183 Mkr och investerar 35 Mkr

Castellum AB (publ) har, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden, sålt två markfastigheter i Sollentuna om totalt ca 88 350 kvm. Fastigheterna är planlagda för industri/kontor, men planen kan förändras och möjliggöra bostäder i framtiden. Försäljningspriset netto uppgick till 183 Mkr efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 15 Mkr. Försäljningspriset överstiger senaste värdering med 93 Mkr. Frånträde sker 1 juli 2015. 

”Castellum äger och förvaltar kommersiella fastigheter och bostadsutveckling är inte i linje med vår strategi. Det är bakgrunden till försäljningen”, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB.

Aspholmen Fastigheter AB har påbörjat en fullt uthyrd nybyggnation av ca 1 200 kvm lager- och kontorsytor i Librobäck, Uppsala. Investeringen beräknas uppgå till 20 Mkr, varav 3 Mkr avser mark förvärvad hösten 2014. Byggnationen beräknas vara färdigställd under första kvartalet 2016.

 Vidare har Aspholmen förvärvat en i princip fullt uthyrd kontorsfastighet i Kopparlunden, Västerås, om ca 1 100 kvm i anslutning till bolagets befintliga bestånd. Investeringen uppgick till 18 Mkr och bedöms ge framtida projektmöjligheter. Tillträde har skett.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, telefon 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, telefon 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 39 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresunds-regionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55