Castellum investerar 180 Mkr

Köper Kungsporten mellan Göteborg och Kungsbacka ”Vi fortsätter växa där Sverige växer mest”

Castellum AB (publ) har, via det helägda dotterbolaget Harry Sjögren AB, förvärvat fastigheten Bolsheden 1:4 vid Säröleden i Kungsbacka, med en total yta om ca 17 800 kvm. Investeringen uppgick till 154 Mkr och tillträde skedde den 5 oktober 2015.

Fastigheten – i dagligt tal kallad Kungsporten – är välbelägen med goda kommunikationer till både Göteborg och Kungsbacka. Kungsporten består av sju byggnader med kontors- och handelsytor som uppfördes 1991. I fastigheten finns drygt 80 hyresgäster som verkar inom såväl livsmedels- och grossisthandeln som vårdsektorn. Uthyrningsgraden uppgår till 86%.

”Förvärvet innebär att vi växer med flexibla kontors- och handelslokaler och många intressanta kunder i ett tillväxtområde, vilket ligger i linje med vår strategi”, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB. ”Kungsporten är ett bra komplement till Harry Sjögren AB:s befintliga bestånd”. 

I Hisingsbacka, Göteborg, har Eklandia Fastighets AB påbörjat en tillbyggnation av 1 650 kvm fullt uthyrda lagerytor på en fastighet om 4 090 kvm. Investeringen beräknas uppgå till 26 Mkr, varav 1 Mkr avser egen mark, och vara färdigställd juni 2016.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör. Telefon 031-60 74 50

Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör. Mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 40 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55