Tillväxt i förvaltningsresultatet

Göteborg 15 oktober 2015
Castellums delårsrapport januari-september 2015: Tillväxt i förvaltningsresultatet
- Hyresintäkterna för perioden januari-september 2015 uppgick till 2 449 Mkr (2 496 Mkr föregående år).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 1 152 Mkr (1 112), motsvarande 7,02 kronor (6,78) per aktie, en förbättring med 4%.
- Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 818 Mkr (354) och på derivat till 53 Mkr (-498).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 621 Mkr (773), motsvarande 9,88 kronor (4,71) per aktie.
- Nettoinvesteringarna uppgick till 2 412 Mkr (1 612) varav 847 Mkr (998) avsåg ny-, till- och ombyggnationer, 1 844 Mkr (854) förvärv och 279 Mkr (240) försäljningar. Därtill har förvärv skett av 50% av aktierna i Ståhls, med ett underliggande fastighetsvärde om 2 miljarder kr, för 499 Mkr.

Bruttouthyrningen (d v s årshyra för total uthyrning) under perioden uppgick till 226 Mkr (241), varav 29 Mkr (49) avsåg uthyrning i samband med ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 219 Mkr (166), varav 7 Mkr (12) avsåg
konkurser och 16 Mkr (2) avsåg uppsägningar med mer än 18 månaders återstående kontraktslängd. Nettouthyrningen för perioden uppgick därmed till 7 Mkr (75), medan den för tredje kvartalet isolerat uppgick till -30 Mkr (2). Kvartalets
negativa nettouthyrning är främst hänförlig till två faktorer, dels en större uppsägning om 23 Mkr med avflyttning om 15 månader, dels Öresundsregionens tuffa hyresmarknad där nettouthyrningen tredje kvartalet uppgick till –19 Mkr.
”Castellum är fortsatt finansiellt starkt med en belåningsgrad om 50%, vilket främst beror på stark intjäning och positiv värdeutveckling under perioden” säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB. ”Vi fortsätter omstruktureringen av portföljen
där vår entré på Kungsholmen i Stockholm är ett gott exempel. Dessutom har flera stora projekt färdigställts såsom Atollen i Jönköpings centrum och Djurgården i Linköping.”

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Telefon 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör. Mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 41 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55