Castellum investerar 289 Mkr

 Bygger om Sillfabriken i Göteborg Investerar i fullt uthyrd bilanläggning i Malmö Växer vid A6-området i Jönköping

Castellum AB (publ) har, via det helägda dotterbolaget Eklandia Fastighets AB, påbörjat ombyggnation av fastigheten Majorna 163:1 i Göteborg som omfattar ca 5 700 kvm kontors- och lagerlokaler. Investeringen beräknas uppgå till 108 Mkr, inklusive värdet av egen mark om 20 Mkr. Ombyggnationen rymmer hållbara och funktionella arbetsplatser och planeras vara färdigställd i november 2016. Projektet genomförs enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad nivå Silver. Hyresavtal har redan tecknats för ca 75% av den totala uthyrningsbara ytan.

Eklandia förvärvade fastigheten år 2006 och den kommer efter ombyggnaden att marknadsföras som Sillfabriken. Fastigheten ligger i Klippanområdet på södra älvstranden, i nära anslutning till Älvsborgsbrons påfart. Närmiljön har de senaste åren utvecklats genom byggnation av både bostäder och kommersiella lokaler och är i dag ett livligt område där kreativa företag tar plats i gamla industrilokaler med ny, spännande arkitektur.

”Göteborg präglas av låg vakansgrad inom kontorssegmentet. Området Klippan har goda tillväxtförutsättningar och blir allt mer attraktivt för etablering i takt med att området fortsätter att utvecklas”, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB.

I Malmö investerar dessutom Fastighets AB Briggen i nybyggnation av en bilhall och -verkstad och utnyttjar därmed sin byggrätt på fastigheten Ringspännet 5. Byggstart är beräknad till månadsskiftet november/december 2015 och investeringen beräknas uppgå till 52 Mkr, inklusive värdet av egen mark om 4 Mkr.

Inflyttningen planeras till senhösten 2016. Ett tioårigt hyresavtal har tecknats för hela fastigheten, som omfattar 3 300 kvm.

I Jönköping har Fastighets AB Corallen förvärvat kontorsfastigheten Vakten 11 med en uthyrningsbar yta om ca

7 000 kvm. Investeringen uppgick till 129 Mkr och tillträde har skett.

Fastigheten innefattar två moderna och flexibla byggnader, uppförda 2010/2011, på A6-området, Jönköpings främsta externhandelsområde. I fastigheten ryms såväl vård- respektive friskvårdsverksamhet som kontor och butiksverksamhet. Uthyrningsgraden uppgår till 98%.

”Vi förstärker nu våra marknadspositioner i Fosie och på A6-området”, säger Henrik Saxborn. ”Det innebär att Briggen och Corallen ökar densiteten i områdena och effektiviserar förvaltningen”.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta Henrik Saxborn, verkställande direktör. Telefon 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör. Mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 41 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55