Castellum omdisponerar portföljen i Stockholm och säljer för 822 Mkr

Castellum AB (publ) säljer, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden, en portfölj bestående av elva kontorsfastigheter om totalt ca 88 500 kvm i norra Storstockholm. Fastigheterna är belägna i Akalla, Upplands Väsby, Kista och Sollentuna och har en uthyrningsgrad om ca 70%. Försäljningspriset uppgick till 822 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om 14 Mkr, vilket var i nivå med senaste värdering. Till följd av försäljningen kostnadsförs reservering av periodiserad hyresrabatt, vilket påverkar försäljningsresultatet med -20 Mkr. Frånträdesdag är 8 december 2015.

Syftet med affären är fortsätta att omdisponera portföljen i Stockholm och koncentrera beståndet till utvalda delmarknader”, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB. ”I januari gjorde vi ett förvärv i Marievik och i september etablerade vi oss innanför tullarna i och med köpet i Hornsberg på Kungsholmen”.

Affären i sammandrag:
Försäljningspris: 822 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om 14 Mkr, vilket var i nivå med senaste värdering.
Frånträdesdag: 8 december 2015.
Uthyrningsbar yta respektive uthyrningsgrad: 88 563 kvm kontor med en uthyrningsgrad om ca 70%.
Fördelning av yta på respektive delmarknad: Akalla 44 959 kvm, Upplands Väsby 25 542 kvm, Kista 11 764 kvm och Sollentuna 6 298 kvm.
Fastigheter som affären omfattar: Ekenäs 1-4, Karis 3 och 4, Sätesdalen 2 i Stockholm; Hammarby-Smedby 1:454 och 1:461 i Upplands-Väsby; Ringpärmen 4 och Sjöstugan 1 i Sollentuna.
Genomsnittlig uthyrningsperiod/återstående kontraktstid: ca 2 år.
Hyresintäkter: 88 Mkr under 2015.
Hyresgäster: Omkring 150 stycken. De största är Microsoft AB vars hyresvärde motsvarar 17%. Bland hyresgästerna finns också SC Motors Sweden AB, Sandbergska Competens AB, Agility AB, och NDA Regulatory Service.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Telefon 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör. Mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 41 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55