Castellum investerar 1,6 miljarder kr i Hagastaden i Stockholm och säljer för 280 Mkr

 Castellum AB (publ) förvärvar, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden, ett stort kontors-projekt för ca 1,6 miljarder kr som är under uppförande i den expansiva stadsdelen Hagastaden i Stockholm. Fastigheten är välbelägen i området och ligger i direkt anslutning till Nya Karolinska Solna. Samtidigt tecknas ett avtal med motparten, NCC AB, om försäljning av kontorsfastigheten Yrket 4 i Solna.

Kontorsprojektet Torsplan 2, som förvärvas av Brostaden, kommer att omfatta ca 23 000 kvm flexibla och anpassningsbara ytor varav 18 800 kvm kontor och resterande delar handel/restaurang/gym samt 164 parkeringsplatser. Projektet uppförs med ambitionen att nå BREEAM Outstanding - en av de högsta miljö-certifieringsnivåerna i världen. Investeringen uppgår till ca 1,6 miljarder kr och projektet beräknas vara färdigställt hösten 2016. Castellum har långfristiga, outnyttjade krediter om ca 5 miljarder kr, vilka kommer att utnyttjas till förvärvet. Tillträde är beräknat till första kvartalet 2017.

Torsplan 2 är välbelägen i Hagastaden avseende både service och kommunikationer med direkt närhet till såväl kollektivtrafik som Essingeleden. Dessutom planeras en tunnelbaneuppgång som färdigställs 2020 med direkt access till byggnaden. Hagastaden beräknas inom den närmaste tioårsperioden rymma 50 000 arbetsplatser.

I dagsläget är ca 71% av fastighetens ytor uthyrda och bland hyresgästerna finns Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO). Genomsnittlig avtalstid är 9,2 år vid beräknat tillträde. Affären är villkorad av att avtal tecknats på minst 75% av ytorna vid tillträdet. Fullt uthyrt beräknas hyresintäkterna uppgå till 76 Mkr efter avdrag för rabatter om ca 3 Mkr. NCC lämnar 24 månaders hyresgaranti på vakanta ytor från och med tillträdet.

”Hagastaden är det starkaste tillväxtområdet i Stockholm och förvärvet av denna välbelägna fastighet innebär en kraftfull fortsättning i arbetet med att utveckla portföljen i Stockholm”, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB.

”Vi fortsätter att koncentrera oss på utvalda delmarknader och bygger gärna vidare med fastigheter av hög kvalitet. Under 2015 har vi, utöver framtida bostadsprojekt, sålt fastigheter för 1 miljard kr och investerat i bl a Kungsholmen och Marievik för ca 750 Mkr. Avsikten är att fortsätta omstruktureringen av portföljen”.

I samma affär säljer Brostaden kontorsfastigheten Yrket 4 i Solna om ca 11 000 kvm. Fastigheten har framtida kontorsbyggrätter om 35 000 – 40 000 kvm och affären är villkorad av en ny detaljplan. Försäljningspriset avgörs av byggrättsvolymen och för närvarande bedöms det uppgå till 280 Mkr, vilket är i linje med senaste värdering. Yrket 4 frånträds då ny detaljplan vunnit laga kraft, vilket beräknas ske tidigast 2019.

Hyresintäkterna i Yrket 4 uppgår till ca 22 Mkr och vakansgraden är 7%. Totalt finns ett 40-tal hyresgäster i fastigheten; de största är Feelgood Företagshälsovård, Actic och Coresec Systems. Den genomsnittliga kontraktstiden är 1,5 år.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Telefon 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör. Mobil 0706-47 12 61 

 www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 41 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. 
Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.
Castellum aktien är noterad på Nasdaq Stockholm AB Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55