Castellum investerar för 116 Mkr

Bygger om klassiska Gamle Port i Göteborg Fortsätter utvecklingen av centrala Norrköping

Castellum AB (publ) har, via det helägda dotterbolaget Eklandia Fastighets AB, påbörjat en om- och tillbyggnation av Kungsportshuset i centrala Göteborg – lokalt välkänt som Gamle Port. Investeringen beräknas uppgå till 92 Mkr och vara färdigställd under andra kvartalet 2017. Om- och tillbyggnationen genomförs enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad med ambitionen att nå nivå Silver.
   Eklandia äger sedan tidigare Kungsportshuset och utvecklar nu fastigheten med dess unika läge vid en av de främsta mötesplatserna i Göteborg. Totalt omfattar byggnaden 2 500 kvm som byggs om till högkvalitativ kultur- och nöjesarena med nyproduktionsstandard samtidigt som ett genuint, äldre, intryck tillvaratas. Fastigheten är fullt uthyrd till 2E Group genom ett 18-årigt hyresavtal där hyresintäkten beräknas uppgå till 9 Mkr per år.

”Kungsportshuset är sedan lång tid en viktig kulturbyggnad. Genom den här investeringen, till god avkastning, bidrar vi nu till att både bevara och förädla en genuin miljö” säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB.

Fastighets AB Corallen investerar, via det hälftenägda bolaget CORHEI Fastighets AB (f d Ståhls) i en ombyggnation av en central kulturfastighet vid Knäppingsborg i Norrköping. Den totala investeringen beräknas uppgå till 48 Mkr varav Corallens andel utgör hälften, d v s 24 Mkr.
   Den påbörjade ombyggnationen, som omfattar ca 2 200 kvm avsedda för kontors-, restaurang- samt butiksverksamhet, beräknas vara färdigställd under tredje kvartalet 2016. En hyresgäst, Advokatfirman Glimstedt, har tecknat ett sexårigt hyreskontrakt som omfattar ca en tredjedel av ytan med ett årligt hyresvärde om 1,4 Mkr. Det totala hyresvärdet är beräknat till 4,6 Mkr per år.

Castellum har långfristiga, outnyttjade krediter om ca 5 miljarder kr, vilka kommer att utnyttjas till investeringarna.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 42 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellum aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55