Valberedningens förslag till styrelseledamöter m m i Castellum AB (publ)

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med beslut av årsstämman 2015, består av Johan Strandberg (ordförande) representerande SEB Fonder, Rutger van der Lubbe representerande Stichting Pensioenfonds ABP, Björn Franzon representerande familjen Szombatfalvy och Global Challenges Foundation, samt Castellums styrelseordförande Charlotte Strömberg.

Till styrelseledamöter föreslås:

 •  Charlotte Strömberg, ordförande (omval)
 •  Per Berggren (omval)
 •  Anna-Karin Hatt (omval)
 •  Christer Jacobson (omval)
 •  Nina Linander (omval)
 •  Johan Skoglund (omval)
 •  Christina Karlsson Kazeem (nyval)

Styrelseledamoten Jan Åke Jonsson har avböjt omval.

Christina Karlsson Kazeem, född 1965, är civilingenjör från KTH och är sedan 2012 verksam som VD för B2B-byrån, Hilanders, med kontor i Stockholm och Shanghai samt sedan hösten 2015 som styrelseord­förande för Tomorrow China, med säte i Hongkong och huvudkontor i Shanghai. Bolagen ingår i kommunika­tionskoncernen Intellecta AB (publ) och erbjuder varumärkesutveckling och strategisk kommunikation för en global marknad till ett flertal av Sveriges största exportföretag. Dessförinnan var Christina Karlsson Kazeem kommunikationschef på Niscayah Group. Mellan 1999 och 2012 hade hon en rad operativa ledarroller på digitala byråer som Razorfish och Creuna. Under åren 1991 till 1998 arbetade hon inom stadsutveckling och exploatering på Stockholms Gatu- och Fastighetskontor.

Styrelsen i Castellum har löpande förnyats men med bevarad kontinuitet. Bland annat baserat på den styrelseutvärdering valberedningen tagit del av, gör valberedningen bedömningen att styrelsearbetet i Castellum fungerar mycket väl. Med det förslag till styrelse som valberedningen nu lämnar fortlöper den kontinuerliga förnyelseprocessen inom styrelsen samtidigt som styrelsen förstärks med viktiga kompetenser enligt nedan och en jämn könsfördelning i styrelsen befästs.

Valberedningen anser att styrelsen i Castellum sammantaget har god kompetens och omfattande erfarenhet beträffande fastighetsfrågor i vid bemärkelse, hållbarhetsfrågor, infrastrukturfrågor och samhällsplanering, kapitalmarknadsfrågor och finansieringsfrågor, kundförståelse och insikt om transformationstrender hos såväl privata som offentliga samarbetspartners samt styrelsearbete i allmänhet. I arbetet med att hitta en ersättare till Jan Åke Jonsson i styrelsen har kravprofilen tagit sikte på en kandidat med god förståelse för kundservice och förändrade kundbeteenden, trendanalys, digital omvandling och modernisering av traditionell affärsverksamhet och inom internationella organisationer samt kommunikation och marknadsföring.

Valberedningen gör bedömningen att Christina Karlsson Kazeem besitter den kompetens och erfarenhet som ovan beskrivits såsom önskvärd för en ny styrelseledamot i Castellum. Att hon därtill har arbetat med frågor rörande urbana trender, infrastrukturprojekt, samhällsplanering och strategisk varumärkesutveckling är en fördel. Vidare anser valberedningen att Christina Karlsson Kazeem ihop med övriga föreslagna styrelseledamöter kommer att bilda en styrelse som sammantaget har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Castellums verksamhet, utvecklings­skede och förhållanden i övrigt. Valberedningens förslag innebär att fyra av sju styrelseledamöter i bolaget är kvinnor. Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.castellum.se.

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (2015 års arvode inom parentes).

 •  Styrelsens ordförande: 720 000 kronor (640 000 kronor).
 •  Envar av övriga styrelseledamöter: 315 000 kronor (300 000 kronor).
 •  Ledamot i styrelsens ersättningsutskott, inklusive ordföranden: 30 000 kronor (30 000 kronor).
 •  Ordföranden i styrelsens revisions- och finansutskott: 50 000 kronor (50 000 kronor).
 •  Envar av övriga ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott: 35 000 kronor (35 000 kronor).

Föreslaget styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 2 820 000 kronor (2 650 000 kronor) under förutsättning att antalet utskottsledamöter är oförändrat.

Valberedningen föreslår att en ny valberedning inrättas inför 2017 års årsstämma genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2016 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive motiverat yttrande och redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete, finns på www.castellum.se.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Johan Strandberg, valberedningens ordförande, mobil 0705-54 38 86
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, mobil 0702-77 04 03
 
www.castellum.se 

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 41 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellum aktien är noterad på Nasdaq Stockholm AB Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55