Årsstämma i Castellum AB (publ)

Vid Castellum AB (publ):s årsstämma den 17 mars 2016 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 4,90 kronor per aktie. Måndagen den 21 mars 2016 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Stämman beslutade om omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Strömberg, Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Nina Linander och Johan Skoglund samt nyval av Christina Karlsson Kazeem. Till styrelsens ordförande omvaldes Charlotte Strömberg. Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

-   Styrelsens ordförande: 720 000 kronor.

-   Övriga styrelseledamöter: 315 000 kronor.

-   Ledamot i styrelsens ersättningsutskott, inklusive ordföranden: 30 000 kronor.

-   Ordföranden i styrelsens revisions- och finansutskott: 50 000 kronor.

-   Övriga ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott: 35 000 kronor.

Besluten innebär att det totala styrelsearvodet, inklusive arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisions- och finansutskottet, uppgår till 2 820 000 kronor.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2017 års stämma enligt tidigare tillämpad modell.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Vidare godkände stämman styrelsens förslag om förnyat incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att, i syfte att justera bolagets kapitalstruktur samt för att kunna överlåta egna aktier som likvid eller för finansiering av fastighetsinvesteringar, under tiden intill nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande. Tfn 0702-77 04 03

Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 42 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55