Castellum fullföljer affären i Norrköping och Linköping - köper återstoden av gamla Ståhls

Castellum AB (publ) har, genom det helägda dotterbolaget Fastighets AB Corallen, förvärvat resterande 50% av CORHEI Fastighets AB (före detta Henry Ståhl Fastigheter AB). Underliggande fastighetsvärde uppgår till 2 083 Mkr. Aktierna förvärvades för 555 Mkr.    Affären innebär att Castellum äger CORHEI:s bestånd bestående av 13 fastigheter i Norrköping och 9 fastigheter i Linköping, och därmed fullt ut kan integrera verksamheten tidigare än planerat.

Den 13 april 2015 aviserade Castellum AB och Heimstaden AB (publ) en affär som innebar att Castellum förvärvade 50% av aktierna i dåvarande Henry Ståhl Fastigheter AB (numera CORHEI Fastighets AB) av Heimstaden AB. Samtidigt slöts ett optionsavtal som gav Castellum möjlighet att tidigast inom 18 månader, den 29 november 2016, förvärva resterande 50% av det nya bolaget. Heimstaden erhöll en motsvarande option att sälja resterande 50% efter utgången av Castellums optionstid. Castellum har i dag förvärvat resterande aktiepost tidigare än planerat då undertecknande och tillträde skett samtidigt.

Affären omfattar 111 480 kvm i Norrköping, fördelat på 12 centralt belägna kontorsfastigheter och en välbelägen logistikfastighet, samt 51 024 kvm i Linköping fördelat på 9 kontorsfastigheter, varav 6 stycken är centralt belägna, två ligger i Mjärdevi-området och en vid Tornby-området.

Uthyrningsgraden uppgår till 84% och den genomsnittliga avtalstiden är 4,1 år. Hyresintäkterna på helårsbasis för 2016 beräknas uppgå till 159 Mkr. De största hyresgästerna är Sectra, Brandel Invest & Förvaltning AB, Swedbank och Kunskapsskolan.

”Affären ger oss en god position i Norrköping och Linköping”, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum. ”Vi är här för att stanna och fortsätta utvecklas, ett projekt är redan i gång och vi ser fler intressanta tillväxtmöjligheter”.

Castellum har långfristiga, outnyttjade krediter om ca 5,6 miljarder kr, vilka kommer att utnyttjas till investeringarna.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50

Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 42 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellum aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55