Castellum utvärderar möjligheterna till ett förvärv av betydande fastighetsbestånd

Med anledning av Nasdaq Stockholms beslut den 7 mars 2016 om att stoppa handeln för aktierna i Castellum AB (publ) och alla övriga instrument kopplade till aktierna samt Castellums obligationer från klockan 17:05 samma dag tills vidare med hänvisning till 22 kap. 1 § p. 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden bekräftar Castellum att bolaget för närvarande befinner sig i en utvärderingsfas avseende ett möjligt förvärv av Norrportens fastighetsbestånd.

Castellum är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsvärde om totalt 42 miljarder kronor. Ett av Castellums kännetecken är målet om att utveckla sitt fastighetsbestånd genom en nettoinvestering om minst 5% av fastighetsvärdet varje år. Det finns många olika affärsmöjligheter för Castellum och bolaget utvärderar därför löpande potentiella förvärv och avyttringar av fastigheter i syfte att utveckla sitt fastighetsbestånd. En sådan affärsmöjlighet är ett förvärv av Norrportens fastighetsbestånd, vilket bolaget också därför för närvarande utvärderar. Idag finns det dock inte någon ytterligare information att förmedla men bolaget avser att informera marknaden om den nu pågående utvärderingsfasen resulterar i att bolaget går vidare och genomför ett förvärv.

Castellum har anlitat Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare för utvärderingen.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 42 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellum aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55