April

Alla nyheter

Koncernnyheter

 • Regulatoriskt

 • Regulatoriskt

 • Regulatoriskt

  Castellum förvärvar Norrporten samt genomför företrädesemission och riktad emission till Andra och Sjätte AP-fonden

   Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande av styrelsen för Castellums villkorade beslut att genomföra emission av aktier med företrädesrätt för Castellums aktieägare och förvärvet av Norrporten. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.

 • Regulatoriskt

  Castellum skapar ny koncernstruktur med starkare lokalt fokus och samlar hela verksamheten under ett varumärke

  Castellum samlar hela koncernen under det gemensamma varumärket Castellum och skapar en ny struktur för verksamheten. De sex dotterbolagen blir fyra regioner; Väst, Stockholm, Mitt och Öresund. Samtidigt påbörjas ett arbete med att skapa en mer enhetlig organisation, gemensamma supportfunktioner samt kvalitativa och effektiva stödprocesser. Castellum startar även ett antal strategiska initiativ för att utveckla nästa generations städer.