Kallelse till extra bolagsstämma i Castellum AB (publ)

Aktieägarna i Castellum AB (publ), kallas till extra bolagsstämma fredagen den 20 maj 2016 kl. 09.30 i RunAn, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Vid den extra bolagsstämman kommer följande förslag att framläggas:

  •  Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterföljande godkännande av styrelsens beslut från onsdagen den 13 april 2016 om nyemission av aktier (företrädesemission).
  •  Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om betalning med apportegendom.

Nyemissionerna föranleds av bolagets förvärv av samtliga aktier i Norrporten AB (publ).

Bilaga: Kallelse

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande. Tfn 0702-77 04 03

Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 45 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm. Castellum äger och förvaltar fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55