Stark tillväxt i förvaltningsresultatet och positiv värdeutveckling

Göteborg 13 april 2016 Castellums delårsrapport januari-mars 2016: Stark tillväxt i förvaltningsresultatet och positiv värdeutveckling

- Hyresintäkterna för perioden januari-mars 2016 uppgick till 855 Mkr (801 Mkr
motsvarande period föregående år).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 366 Mkr (338), motsvarande 2,23 kronor (2,06) per aktie, en förbättring med 8%. Resultatet har belastats med ca 13 Mkr i kostnader av
engångskaraktär för pågående affärer samt omorganisation. Exklusive dessa kostnader hade tillväxten uppgått 12%.
- Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 489 Mkr (329) och på derivat till -148 Mkr (-102).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 577 Mkr (451), motsvarande 3,52 kronor (2,75) per aktie.
- Nettoinvesteringarna uppgick till 2 442 Mkr (1 039) varav 335 Mkr (295) avsåg ny-, till- och ombyggnationer, 2 110 Mkr (822) förvärv och 3 Mkr (78) försäljningar. I investeringarna ingår förvärv av resterande 50% av aktierna i CORHEI Fastighets AB
(f d Ståhls) med ett fastighetsvärde om 2 083 Mkr.
- Efter rapportperiodens utgång har Castellum meddelat att bolaget under 2016 kommer att samla hela koncernen under det gemensamma varumärket Castellum och skapa en ny struktur för verksamheten. Förändringen ger förutsättning för fortsatt tillväxt samt stärkt lokal närvaro och beslutskraft.

”Första kvartalet präglades av både stark tillväxt i förvaltningsresultatet och positiv värdeutveckling i portföljen”, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef. ”Det tidigarelagda förvärvet av resterande del av f d Ståhls i mars kommer att bidra till fortsatt tillväxt i förvaltningsresultatet”.

”Med lanseringen av en ny koncernstruktur tar vi Castellum till nästa nivå under ett gemensamt varumärke – Castellum. Vi fokuserar på stärkt lokal beslutskraft och ökad snabbhet, gemensamma stödprocesser och initiativ inom ett antal strategiska områden såsom projektutveckling, hållbarhet och digitalisering – allt för att öka tillväxtmöjligheterna”, fortsätter Saxborn.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, mobil 0706-47 12 61
www.castellum.se
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 72 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn. Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55