Extra bolagsstämma i Castellum AB (publ)

Vid Castellum AB:s (publ) extra bolagsstämma den 20 maj 2016 beslöts att godkänna styrelsens beslut från den 13 april 2016, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Castellum AB:s aktieägare. Vid full teckning av företrädesemissionen kommer Castellum AB att tillföras ett belopp om 6 314 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen genomförs som ett led i bolagets finansiering av förvärvet av samtliga aktier i Norrporten AB (publ). För mer information om företrädesemissionen hänvisas till tidigare pressmeddelanden från bolaget vilka offentliggjordes den 13 april 2016 och den 18 maj 2016.

Den extra bolagsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier varvid betalning för tecknade aktier skall erläggas genom att aktier i Norrporten AB tillskjuts som apportegendom. Syftet med bemyndigandet är genomförandet av en apportemission till Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden som dellikvid för bolagets förvärv av samtliga aktier i Norrporten AB.

I och med bolagsstämmans ovanstående beslut har samtliga villkor i bolagets aktieöverlåtelseavtal med Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden avseende bolagets förvärv av samtliga aktier i Norrporten AB uppfyllts.

Under förutsättning av att företrädesemissionen tecknas fullt ut och under antagandet av att bolagets samtliga egna aktier överlåts till Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden kommer bolagets aktiekapital genom apportemissionen till Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden att öka från 127 003 354 kronor till 136 600 583 kronor. Efter förvärvets fullföljande kommer Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden att vara ägare till totalt 14 666 195 aktier i bolaget (innefattande de 1 065 612 aktier i bolaget Andra AP-fonden innehar vid dagen för detta pressmeddelande) respektive 13 600 583 aktier i bolaget motsvarande cirka 5,37 procent respektive cirka 4,98 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

För ytterligare information kontakta
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande. Tfn 0702-77 04 03
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2016 kl 11.15.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde, före det planerade men ej slutförda förvärvet av Norrporten, uppgår till 45 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm. Efter förvärvet av Norrporten ökar Castellums fastighetsvärde med 60 procent till 71 miljarder kronor, per pro forma 31 mars 2016.

Efter förvärvet av Norrporten kommer fastigheterna ägas och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Väst, Öresund, Stockholm, Norr och Mitt.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55