Castellum tillträder Norrporten och beslutar om apportemission och överlåtelse av återköpta aktier

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.

Den 13 april 2016 offentliggjorde Castellum AB (publ) (”Castellum” eller ”Bolaget”) att Bolaget förvärvar Norrporten AB (publ) (”Norrporten”) samt genomför en företrädesemission och riktad emission i syfte att finansiera del av förvärvet. Utfallet av företrädesemissionen offentliggjordes den 14 juni 2016. Castellum har idag tillträtt aktierna i Norrporten och har efter den preliminära likvidavräkningen erlagt 10,4 miljarder kronor kontant och 27 201 166 vederlagsaktier med betalning i apportegendom motsvarande 3,1 miljarder kronor baserat på Castellum aktiens stängningskurs den 14 juni 2016.

Med stöd av emissionsbemyndigandet av den extra bolagsstämman den 20 maj 2016 har Castellums styrelse beslutat om en apportemission till Andra och Sjätte AP-fonderna om 19 194 458 vederlagsaktier samt, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 mars 2016, beslutat att överlåta samtliga sedan tidigare återköpta aktier, motsvarande 8 006 708 aktier. Castellums återköpta aktier förvärvades under år 2000 för en sammanlagd köpeskilling om 194 miljoner kronor. Efter överlåtelsen innehar Bolaget inga återköpta aktier.

Genom apportemissionen ökar Castellums aktiekapital, efter effekterna från företrädesemissionen vars utfall offentliggjordes den 14 juni 2016, med 9 597 229 kronor från 127 003 354 kronor till 136 600 583 kronor. Det totala antalet registrerade aktier ökar med 19 194 458 från 254 006 708 till 273 201 166 registrerade och utestående aktier när apportemissionen registrerats hos Bolagsverket.

”Tillsammans bildar vi ett ännu starkare fastighetsbolag med ökad närvaro på viktiga tillväxtmarknader i Sverige och Köpenhamn”, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum. ”Norrporten och Castellum har många likheter, bland annat det nära samarbetet med kunderna. Vi kan använda det bästa av respektive organisations kunnande och erfarenhet och därigenom skapa ökat aktieägarvärde”.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 031-60 74 74

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2016 kl 14.30.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde, inklusive Norrportens fastighetsbestånd, uppgår till 71 miljarder kronor, per pro forma 31 mars 2016, och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm.

Efter förvärvet av Norrporten kommer fastigheterna ägas och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Väst, Öresund, Stockholm, Norr och Mitt.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Castellum. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Castellum har endast skett genom det prospekt som Castellum offentliggjort på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen den 25 maj 2016. Detta erbjudande om att teckna aktier har dock nu avslutats. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. I USA (inklusive dess territorier och besittningar, någon delstat i USA och District of Columbia) har erbjudande av teckningsrätter och betalda tecknade aktier av Bolaget endast varit till ett begränsat antal existerande aktieägare som bedöms vara ”kvalificerade institutionella köpare” (eng. qualified institutional investors) (enligt definitionen i Rule 144A i US Securities Act av 1933 (”Securities Act”) i enlighet med ett undantag från registrering enligt Securities Act i en transaktion som inte inbegriper ett offentligt erbjudande och som har undertecknat och översänt ett investerarbrev till Bolaget. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Castellums aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.