Ökat antal aktier och röster i Castellum

Som tidigare offentliggjorts har Castellum AB (publ) genomfört en företrädesemission om 82 000 000 aktier, en apportemission om 19 194 458 aktier samt en överlåtelse av 8 006 708 återköpta aktier. Aktiekapitalet samt antalet registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har därmed ökat under juni 2016.

Per 30 juni 2016 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Castellum AB (publ) till 273 201 166, vilket motsvarar 273 201 166 röster. Genom företrädesemissionen och apportemissionen har bolagets aktiekapital ökat med 41 000 000 kronor respektive 9 597 229 kronor och uppgår per 30 juni 2016 därmed till 136 600 583 kronor.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 031-60 74 74

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016 kl 8.00.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde, inklusive Norrportens fastighetsbestånd, uppgår till 71 miljarder kronor, proforma per 31 mars 2016, och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm.

Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Väst, Öresund, Stockholm, Norr och Mitt.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55