Stark tillväxt i förvaltningsresultat och positiv nettouthyrning

Göteborg 15 juli 2016
Castellums halvårsrapport januari-juni 2016: Stark tillväxt i förvaltningsresultat och positiv nettouthyrning
- Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2016 uppgick till 1 807 Mkr (1 617 Mkr motsvarande period föregående år).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 820 Mkr (716), motsvarande 4,20 kronor (3,79)per aktie, en förbättring med 11%.
- Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 616 Mkr (880) och på derivat till –223 Mkr (137).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 844 Mkr (1 399), motsvarande 4,32 kronor (7,40) per aktie.
- Nettoinvesteringarna uppgick till 29 658 Mkr (1 730) varav 28 889 Mkr (1 422) avsåg förvärv, 802 Mkr (569) ny-, till- och ombyggnationer och 33 Mkr (261) försäljningar.
- Castellum har under andra kvartalet förvärvat aktierna i Norrporten AB (publ) för 13 594 Mkr inkl förvärvskostnader om 126 Mkr, med ett underliggande fastighetsvärde om 26 miljarder kronor.
- Nettouthyrningen för perioden uppgick till 47 Mkr (37).
- Jörgen Lundgren har utsetts till VD för region Norr i Castellum och kommer ingå i Castellums koncernledning. Jörgen har en bakgrund som VD för Norrporten.

”Läget just nu är mycket positivt – av flera skäl. Hyresmarknaden är stark och vi omförhandlar många hyresavtal med goda hyreshöjningar i våra numera talrika citylägen. Integrationen av Norrporten, inklusive synergieffekter, går snabbare än den ursprungliga planen och från nästa år kommer Norrporten fullt ut att bidra till koncernens resultat”, säger Henrik Saxborn, koncernchef i Castellum.

”Vi har”, tillägger Saxborn, ”samma långsiktiga målbild som tidigare: 10 procents årlig tillväxt i förvaltningsresultatet och därmed utdelningen, drivet av genomsnittliga årliga investeringar om cirka 3,5 miljarder kronor. En stor del av dessa investeringar kommer att utgöras av egna projekt”.

Idag har Jörgen Lundgren utsetts att ingå i koncernledningen för Castellum. Jörgen fungerar sedan den 15 juni som VD för region Norr i Castellum med säte i Sundsvall. Han var dessförinnan under tre år VD och under åren 2007-2013 vice VD i Norrporten AB. Jörgen Lundgren är civilekonom och har också lång erfarenhet från bank- och finansbranschen, bland annat som regionchef för Nordea under åren 1999-2006.

”Jag är glad över att Jörgen nu tar den här rollen. Han kommer med sin gedigna bakgrund att tillföra kompetens och erfarenhet och står för värdefull kontinuitet”, säger Henrik Saxborn.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, mobil 0706-47 12 61
www.castellum.se
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 72 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn. Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55