Castellum emitterar gröna obligationer

Castellum AB (publ) har genomfört sin första emission av gröna MTN-obligationer.

Emissionen omfattade totalt 1 000 Mkr i form av obligationer med en löptid om 5 år. Emissionen genomfördes som dels en fastränte-obligation om nominellt 350 Mkr med en årlig kupongränta om 1,875%, dels en obligation om nominellt 650 Mkr med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3mån + 1,95%.

Emissionslikviden skall användas i enlighet med Castellums ramverk för gröna obligationer, som vid tillfället för emissionen var publikt tillgängligt på Castellums webbsida (www.castellum.se). Detta ställer särskilda krav på Castellum avseende ändamål för finansiering, urval av projekt och tillgångar för finansiering, hantering av nettoemissionslikvid, dokumentation av beslut samt återkommande rapportering och transparens.

Obligationerna emitterades inom ramen för Castellums befintliga MTN-program och kommer att vara noterade på Nasdaq Stockholm. Handelsbanken har agerat rådgivare i arbetet med att utforma Castellums gröna ramverk och är även den bank som genomförde emissionen.

Castellum har i dag flest miljöcertifierade fastigheter i Sverige och ett urval av dessa kommer att finansieras via de nu emitterade obligationerna.

Bolagets breda hållbarhetsarbete får regelbunden uppmärksamhet. Castellum valdes i september 2016, som enda nordiska fastighetsbolag och som ett av sju svenska bolag oavsett bransch, att ingå i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag som presterar i topp inom hållbarhetsområdet. Syftet är att vägleda investerare mot hållbara investeringar.

Castellum har också nyligen fått två internationella hållbarhetsutmärkelser. Dels Global Sector Leader som delas ut av GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), en organisation som arbetar för att stärka och vägleda aktieägare genom att utvärdera fastighetsbranschen globalt. Dels, som enda svenska bolag, EPRA Gold för bästa hållbarhetsrapportering utdelat av European Public Real Estate Association (EPRA), som arbetar för att förbättra standarden och transparensen inom fastighetsbranschen med målet att skapa ökad trygghet för investerare.

Castellum har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet – och det är glädjande att notera det betydande investerarintresse som finns för att bidra till att finansiera vårt långsiktiga arbete”, säger Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör i Castellum, i en kommentar.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 september 2016 kl 8.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61
Krister Kylås, treasury-chef Castellum, 0725-55 55 07

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 72 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm. 

Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55