11% tillväxt i förvaltningsresultatet och stark nettouthyrning

ONS, OKT 12, 2016 12:59 CET

Hyresintäkterna för perioden januari-september 2016 uppgick till 3 166 Mkr (2 449 Mkr motsvarande period föregående år).
Förvaltningsresultatet uppgick till 1 492 Mkr (1 152), motsvarande 6,74 kronor (6,09) per aktie, en förbättring med 11%.
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 065 Mkr (818) och på derivat till – 224 Mkr (53).
Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 491 Mkr (1 621), motsvarande 11,25 kronor (8,58) per aktie.
Nettoinvesteringarna uppgick till 30 197 Mkr (2 412) varav 28 894 Mkr (1 844) avsåg förvärv, 1 384 Mkr (847) ny-, till- och ombyggnationer och 81 Mkr (279) försäljningar.
Nettouthyrningen för perioden uppgick till 94 Mkr (7).

”Vi verkar i ett läge med starka marknader – en fastighetsmarknad med hög efterfrågan på investeringar, en stark hyresmarknad där många hyresavtal kan omförhandlas med goda hyreshöjningar och en fortsatt stabil kreditmarknad”, säger Henrik Saxborn, VD på Castellum i en kommentar. ”Castellum levererar en tillväxt i förvaltningsresultatet för perioden om 11%, en nettouthyrning om 94 Mkr och en stark värdeutveckling i fastighetsportföljen.”

”Nu pågår intensivt arbete med att integrera Norrporten, realisera synergieffekter och smälta samman de två organisationerna till en effektiv enhet. Utvecklingen går enligt plan och vi räknar med att leverera enligt de bedömningar som lämnades i nyemissionsprospektet”, fortsätter Saxborn.

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2016

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2016 kl 13:00 CET.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 74 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm.

Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.

Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg
Org nr/Corp Id no SE 556475-5550
Tel +46 31 60 74 00
Fax +46 31 13 17 55