Castellum säljer fastigheter i Malmö och Lund för 893 Mkr

Castellum AB (publ) har sålt 21 fastigheter i Malmö och 7 fastigheter i Lund. Försäljningspriset uppgick till 893 Mkr efter avdrag för omkostnader och uppskjuten bedömd skatt om 44 Mkr, vilket är i linje med senaste värdering. Frånträde sker den 1 december 2016.

Portföljen som nu säljs består av totalt 114 tkvm, varav 21 fastigheter om totalt ca 88 tkvm i Malmö samt 7 fastigheter om ca 26 tkvm i Lund. Av de 28 fastigheterna är 9 tomträtter.

Försäljningen är i linje med Castellums strategi om förflyttning av fastighetsportföljen i Malmö och Lund i syfte att erhålla högre densitet och därmed effektivare förvaltning i utvalda delmarknader.

”I samband med förvärvet av Norrporten aviserade Castellum försäljningar om ca 4 miljarder kronor av fastigheter som inte utgör ett långsiktigt strategisk innehav - allt i syfte att stärka balansräkningen och skapa en bättre portfölj inför framtiden” säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef. ”Denna försäljning är ett första steg i detta och ger oss förutsättningar att renodla vår portfölj i Malmö och Lund till utvalda delmarknader.”

Affären i sammandrag:

Försäljningspris: 893 Mkr efter avdrag för omkostnader och bedömd uppskjuten skatt om 44 Mkr, vilket är i linje med senaste värdering.
Frånträdesdag: 1 december 2016.
Uthyrningsbar yta respektive uthyrningsgrad: ca 114 tkvm med en uthyrningsgrad om 75% under 2016.
Fastigheter som affären omfattar:
Malmö: Murman 7, 8 och 11, Stillman 40, Skjutsstallslyckan 3, Haken 3, Flygfyren 1, Flygvärdinnan 4, Flygledaren 3, Skevrodret 1, Höjdrodret 3, Lillgrund 5, Bjälken 3, Betongen 11, Nejlikebuketten 4 och 6, Vårbuketten 3, Brandnäven 1 och 2 samt Svedjenäven 3 och 4.
Lund: Annedal 9, Traktorn 2 och 4, Trumlan 1, Välten 4 och 5 samt Ådret 12.
Genomsnittlig återstående kontraktslängd: 3,2 år.
Hyresvärde: 120 Mkr för 2016.
Större hyresgäster: Mio, DHL, Malmö kommun, Corsec, Purac.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2016 kl 14:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61

 www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 74 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm.

Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund. 

Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55