Castellum säljer fastighet i Lund för 107 Mkr

Castellum har genomfört en försäljning av en kontorsfastighet om cirka 7 800 kvm i Lund, Smörkärnan 1.

Försäljningspriset uppgick till 107 Mkr, efter avdrag för omkostnader och uppskjuten bedömd skatt om 8 Mkr, vilket översteg senaste värdering med cirka 10 Mkr. En tilläggsköpeskilling kan komma att erhållas i det fall en detaljplaneändring sker för bostäder på fastigheten. Frånträde sker den 1 november 2016.

Det totala hyresvärdet uppgår till ca 10,5 Mkr och största hyresgäst är TetraPak. Den ekonomiska uthyrningsgraden är 79% och den återstående genomsnittliga kontraktslängden 0,8 år.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2016 kl. 08.00. CET.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61