Castellum förvärvar mark i Upplands-Bro för 205 Mkr och hyr ut 2 800 kvm i centrala Stockholm

Castellum har genomfört ett markförvärv i Brunna, Upplands-Bro i norra Storstockholm, som skapar möjligheter till lager- och logistikinvesteringar i ett välbeläget område i Arlandaregionen.    Investeringen uppgick till 205 Mkr och tillträde har skett.

Den obebyggda fastigheten, Örnäs 1:17 i Upplands-Bro, omfattar 132 165 kvm planlagd mark med en möjlig uthyrningsbar yta om cirka 60 000 kvm.

   Den förvärvade markfastigheten är belägen i ett delvis utbyggt område där en kraftig expansion nu sker. Läget är attraktivt vid E18 längs stråket Stockholm-Enköping, med närhet till E4:an, Mälarbanan och Arlanda.

   Syftet med förvärvet är i första hand att erbjuda företag i norra och centrala Storstockholm rationella och lättillgängliga lager- och logistikytor i varierade storlekar från cirka 2 000 till 8 000 kvm med direkt skyltläge mot E18.

   Castellum har Sveriges största portfölj avseende lager- och logistikfastigheter med en totalt uthyrningsbar yta om cirka 1,4 miljoner kvm.

”Vi kan nu expandera i ett välbeläget område där tillgängligheten förbättras ytterligare när Förbifart Stockholm står klar”, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

Castellum har, efter avdrag för utestående företagscertifikat, outnyttjade krediter om cirka 6 miljarder kr, vilka kommer att utnyttjas till investeringen.

Castellum har dessutom tecknat ett sexårigt hyresavtal med Statskontoret om 13,8 Mkr per år. Avtalet avser en yta om cirka 2 800 kvm i centrala Stockholm.

   Castellum äger och förvaltar drygt 90 000 kvm kontorsytor innanför tullarna i Stockholm efter köpet av Norrporten tidigare i år och tillträdet av Torsplan 2 den 1 februari 2017.

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2016 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgick vid senaste rapport till 74 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm.
   Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.
   Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55