Castellum säljer för 486 Mkr i Luleå

Castellum har genomfört en försäljning av en kontorsfastighet i Luleå, Lejonet 11, omfattande ca 21 800 kvm.

Försäljningspriset uppgick till 486 Mkr, efter avdrag för omkostnader och bedömd uppskjuten skatt om 27 Mkr, vilket översteg senaste värdering med 28 Mkr och köpeskillingen vid förvärvet av Norrporten i våras med 27%. Resultatet kommer även påverkas av upplösen av goodwill om ca 15 Mkr samt uppskjuten skatteintäkt om ca 55 Mkr. 

Köpare är statligt ägda Specialfastigheter. Frånträde sker den 15 december 2016.

Det totala hyresvärdet uppgår till ca 33 Mkr. De största hyresgästerna är Sveriges Domstolar, Rikspolisstyrelsen och Kronofogdemyndigheten. Den ekonomiska uthyrningsgraden är ca 99% och den genomsnittliga kontraktslängden ca 8 år.

Försäljningen innebär att Castellum lämnar Luleå.

Efter att förvärvet av Norrporten – den näst största fastighetsaffären i Sverige genom tiderna – offentliggjordes i april aviserade Castellum att försäljningar om minst 4 miljarder kronor skulle genomföras som en del i finansieringen av affären. Castellum kan nu summera en försäljningsvolym som är högre: med dagens försäljning har fastigheter för ca 6,8 miljarder kronor sålts sedan i våras.

Samtidigt fortsätter bolaget att investera för att försörja Castellums kunder med nya, effektiva lokaler. För närvarande drivs 19 större ny-, till- eller ombyggnadsprojekt till ett sammanlagt värde av 2,1 miljarder kronor.

”Jag är nöjd över att vi nu genomfört de försäljningar vi aviserade vid köpet av Norrporten”, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef. ”Vår ambitionsnivå är oförändrad: att nettoinvestera motsvarande 5% av vårt fastighetsvärde varje år – det vill säga upp mot tio miljarder kronor över en treårsperiod”.

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 december 2016 kl. 12.00 CET.  

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgick vid senaste rapport till 74 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm.
   Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.
   Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55