Castellums bokslutskommuniké 2016: 9% tillväxt i förvaltningsresultat och en föreslagen utdelning om 5,00 kr/aktie

Hyresintäkterna 2016 uppgick till 4 533 Mkr (3 299 Mkr föregående år). Förvaltningsresultatet uppgick till 2 065 Mkr (1 533), motsvarande 8,80 kronor (8,11) per aktie, en förbättring med 9%. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 4 085 Mkr (1 837) och på derivat till 82 Mkr (216). Årets resultat efter skatt uppgick till 4 972 Mkr (2 881), motsvarande 21,20 kronor (15,24) per aktie. Nettoinvesteringarna uppgick till 24 737 Mkr (2 413) varav 29 372 Mkr (2 321) avsåg förvärv, 2 119 Mkr (1 232) ny-, till- och ombyggnationer och 6 754 Mkr (1 140) försäljningar. Under året genomfördes dels en nyemission om 6,2 miljarder kr, dels en apportemission av Castellumaktier motsvarande ett värde om 3,1 miljarder kr, i syfte att finansiera förvärvet av Norrporten. Nettouthyrningen under året uppgick till 178 Mkr (18). Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kronor (4,25) per aktie, motsvarande en ökning om 18%, att utbetalas vid två tillfällen med vardera 2,50 kronor.

”Det är glädjande att vi levererar ett starkt resultat – och styrelsen föreslår höjd aktieutdelning för nittonde året i följd”, säger VD Henrik Saxborn.

”Castellum kan summera ett år med historiskt hög aktivitet. Vi har genomfört förvärv för sammanlagt ca 29 miljarder kr – bland annat köpet av Norrporten som är den största fastighetsaffären i Sverige 2016 – och vi har genomfört försäljningar för ca 7 miljarder kr. Ompositioneringen innebär att fastighetsbeståndet nu har en högre kvalitet i mer centrala lägen på tillväxtorter i Sverige och Köpenhamn, att vi förlängt snittiden på hyreskontrakten och att vi har en breddad kundstock genom en högre andel offentliga kunder. Dessutom har nettouthyrningen ökat till imponerande 178 Mkr”, kommenterar Saxborn.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2016

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari 2017 kl. 13.00  CET.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 71 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. 

Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.
Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55