Valberedningens förslag till styrelseledamöter m m i Castellum AB (publ)

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med beslut av årsstämman 2016, består av Johan Strandberg (ordförande) representerande SEB Fonder, Martin Jonasson representerande Andra AP-fonden, Rutger van der Lubbe representerande Stichting Pensioenfonds ABP, samt Castellums styrelseordförande Charlotte Strömberg.

Till styrelseledamöter föreslås val av:

a)      Charlotte Strömberg (ordförande)
b)      Per Berggren
c)      Anna-Karin Hatt
d)     Christer Jacobson
e)      Nina Linander
f)       Johan Skoglund
g)      Christina Karlsson Kazeem

Samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås således för omval.

Styrelsen i Castellum har löpande förnyats men med bevarad kontinuitet. Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet i Castellum fungerar mycket väl och att styrelsens ledamöter var för sig och tillsammans besitter bred kompetens och erfarenhet som är relevant för Castellums verksamhet. Under de senaste åren har styrelsens kompetens och erfarenhet inom för verksamheten viktiga områden stärkts. 2016 har varit ett år präglat av stora förändringar i verksamheten, bl a till följd av förvärvet av Norrporten och omstruktureringar inom koncernen. Det finns ett behov av kontinuitet och konsolidering samtidigt som styrelsen skall tillse att ett påbörjat förändringsarbete slutförs.

Valberedningen anser att styrelseledamöterna i Castellum har god kompetens och omfattande erfarenhet beträffande fastighetsfrågor i vid bemärkelse, hållbarhetsfrågor, infrastrukturfrågor och samhällsplanering, kapitalmarknadsfrågor och finansieringsfrågor, kundservice och förändrade kundbeteenden, trendanalys, digital omvandling, insikt om transformationstrender hos såväl privata som offentliga samarbetspartners, kommunikation och marknadsföring samt styrelsearbete i allmänhet. Således anser valberedningen att nuvarande styrelseledamöter formar en styrelse som tillsammans har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Castellums verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningens förslag innebär att fyra av sju styrelseledamöter i bolaget är kvinnor. Mot ovanstående bakgrund föreslår valberedningen omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.castellum.se.

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (arvode 2016 inom parentes).

  •  Styrelsens ordförande: 825 000 kr (720 000 kr)
  •  Envar av övriga styrelseledamöter: 350 000 kr (315 000 kr)
  •  Ledamot i ersättningsutskottet, inklusive ordföranden: 30 000 kr (30 000 kr)
  •  Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 100 000 kr (50 000 kr)
  •  Envar av övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 50 000 kr (35 000 kr)

Föreslaget styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 3 215 000 kr (2 820 000 kr) under förutsättning att antalet utskottsledamöter är oförändrat.

Deloitte föreslås till revisor i Castellum för en ettårig mandatperiod. Deloitte har meddelat att den nuvarande auktoriserade revisorn i bolaget, Hans Warén, kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Deloitte som revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag om att revisorn skall väljas för en ettårig mandatperiod förutsätter att årsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen i bolaget vad det gäller mandatperiod vid revisorsval.

Valberedningen föreslår att en ny valberedning inrättas inför 2018 års årsstämma genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2017 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive motiverat yttrande och redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete, finns på www.castellum.se.

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2017. kl. 11:25 CET.

För ytterligare information kontakta:

Johan Strandberg, valberedningens ordförande, mobil 0705-54 38 86
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, mobil 0702-77 04 03

 www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgick vid senaste rapport till 74 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm. 

Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund. 

Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55