Kallelse till årsstämma i Castellum AB (publ)

Vid Castellum AB (publ):s årsstämma torsdagen den 23 mars 2017 kommer bl a följande förslag att framläggas:

  • En utdelning om 5,00 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,50 kr per aktie. Avstämningsdag för den första utbetalningen föreslås vara måndagen den 27 mars 2017 och avstämningsdag för den andra utbetalningen föreslås vara måndagen den 25 september 2017.
     
  • Förändring av bolagsordningen avseende mandatperiod vid revisorsval.
  • Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Strömberg, Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Nina Linander, Johan Skoglund och Christina Karlsson Kazeem. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Charlotte Strömberg.

       Vidare föreslås arvode till styrelseledamöterna utgå enligt följande (arvode 2016 inom parentes):

-    Styrelsens ordförande: 825 000 kr (720 000 kr).

-    Övriga styrelseledamöter: 350 000 kr (315 000 kr).

-    Ledamot i ersättningsutskottet, inklusive ordföranden: 30 000 kr (30 000 kr).

-    Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 100 000 kr (50 000 kr).

-    Övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 50 000 kr (35 000 kr).

Föreslagen total ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 3 215 000 kr (2 820 000 kr).
 Arvode till revisorn föreslås under mandattiden utgå enligt godkänd räkning.
 

  •  I enlighet med revisions-och finansutskottets rekommendation, föreslås Deloitte till revisor i Castellum för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Deloitte har meddelat att den nuvarande auktoriserade revisorn i bolaget, Hans Warén, kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Deloitte som revisor.
  •  En ny valberedning skall utses inför årsstämman 2018 genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2017, och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter skall tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma.
     
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Kallelse

För ytterligare information kontakta

Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande. Tfn 0702-77 04 03

Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 71 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm.
   Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.
Castellum är representerat i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Dessutom har Castellum nyligen tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association).

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55