Årsstämma i Castellum AB (publ)

Vid Castellum AB (publ):s årsstämma torsdagen den 23 mars 2017 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 5,00 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,50 kr per aktie. Avstämningsdag för den första utbetalningen fastställdes till måndagen den 27 mars 2017 och avstämningsdag för den andra utbetalningen fastställdes till måndagen den 25 september 2017.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen avseende bland annat mandatperiod vid revisorsval.

Stämman beslutade vidare om omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Strömberg, Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Nina Linander, Johan Skoglund och Christina Karlsson Kazeem. Till styrelsens ordförande omvaldes Charlotte Strömberg. Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

-    Styrelsens ordförande: 825 000 kronor.

-    Övriga styrelseledamöter: 350 000 kronor.

-    Ledamot i ersättningsutskottet, inklusive ordföranden: 30 000 kronor.

-    Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 100 000 kronor.

-    Övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 50 000 kronor.

Besluten innebär att det totala styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår till 3 215 000 kronor.

Stämman beslutade att utse Deloitte till revisor i Castellum för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Deloitte har meddelat att den nuvarande auktoriserade revisorn i bolaget, Hans Warén, kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn beslutades under mandattiden utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför årsstämman 2018 enligt tidigare tillämpad modell.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att, i syfte att justera bolagets kapitalstruktur samt för att kunna överlåta egna aktier som likvid eller för finansiering av fastighetsinvesteringar, under tiden intill nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier.

För ytterligare information kontakta
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande. Tfn 0702-77 04 03
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 71 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm.
   Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.
   Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00