Castellums halvårsrapport januari-juni 2017: 9% tillväxt i förvaltningsresultatet - stark nettouthyrning

 • Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2017 uppgick till 2 563 Mkr
  (1 807 Mkr motsvarande period föregående år).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 248 Mkr (820), motsvarande 4,57 kronor (4,20)
  per aktie, en förbättring med 9%.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 824 Mkr (616) och på derivat
  till 152 Mkr (- 223).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 647 Mkr (844), motsvarande 9,69 kronor
  (4,32) per aktie.
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 3 849 Mkr (29 658) varav 3 349 Mkr (28 889) avsåg förvärv, 1 356 Mkr (802) ny-, till- och ombyggnationer och 856 Mkr (33) försäljningar. 
 • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 199 Mkr (47).

”Castellum redovisar på nytt ett starkt resultat och en god tillväxt”, sammanfattar koncernchefen Henrik Saxborn. ”Vi slår rekord när det gäller nettouthyrning – både vad avser våra utvecklingsprojekt och vårt befintliga bestånd. Detta har åstadkommits genom en stark hyresmarknad och fantastiska insatser av alla våra medarbetare”.

”Jag är fortsatt positiv”, fortsätter Saxborn. ”Effekterna av hög aktivitet i egna projekt, årets starka uthyrningstakt, förflyttningen av portföljen samt utfallet av synergier på kostnadssidan bådar gott för framtiden – förutsatt att inga dramatiska omvärldshändelser stör bilden”.

Bilaga: Halvårsrapport januari-juni 2017

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2017 kl. 8.00 CET. 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 76 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.
   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.
   Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55