Valberedningens förslag till styrelseledamöter m m i Castellum AB (publ)

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med beslut av årsstämman 2017, består av Torbjörn Olsson (ordförande) representerande Sjätte AP-fonden, Vincent Fokke representerande Stichting Pensioenfonds ABP, Hans Op’t Veld representerande PGGM, samt Castellums styrelse­ordförande Charlotte Strömberg.

Till styrelseledamöter föreslås val av:

a) Charlotte Strömberg (ordförande)

b) Per Berggren

c) Anna-Karin Hatt

d) Christer Jacobson

e) Christina Karlsson Kazeem

f) Nina Linander

g) Johan Skoglund

Samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås således för omval.

Styrelsen i Castellum har successivt förnyats men med bevarad kontinuitet. Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet i Castellum fungerar mycket väl och att styrelsens ledamöter var för sig och tillsammans besitter bred kompetens och erfarenhet som är relevant för Castellums verksamhet. De senaste två åren har präglats av betydande förändringar i verksamheten, bl a till följd av förvärvet av Norrporten, omstruktureringar inom koncernen och ett pågående effektiviseringsarbete. Koncernledningen har också varit föremål för flera personförändringar. Mot den bakgrunden anser valberedningen att det är betydelsefullt med kontinuitet i styrelsearbetet och att styrelsen, genom omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, får möjlighet att säkerställa att det förändringsarbete som pågår inom Castellum genomförs enligt plan.

Valberedningen anser att styrelseledamöterna i Castellum har god kompetens och omfattande erfarenhet beträffande fastighetsfrågor i vid bemärkelse, hållbarhetsfrågor, infrastrukturfrågor och samhällsplanering, kapitalmarknadsfrågor och finansieringsfrågor, kundservice och förändrade kund­beteenden, trendanalys, digitalisering, insikt om transformationstrender hos såväl privata som offentliga samarbetspartners, kommunikation och marknadsföring samt styrelsearbete i allmänhet. Således anser valberedningen att nuvarande styrelseledamöter formar en styrelse som tillsammans har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Castellums verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningens förslag innebär att fyra av sju styrelseledamöter i bolaget är kvinnor.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.castellum.se.

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (arvode 2017 inom parentes).

  • Styrelsens ordförande: 850 000 kr (825 000 kr). 
  • Envar av övriga styrelseledamöter: 370 000 kr (350 000 kr). 
  • Ledamot i ersättningsutskottet, inklusive ordföranden: 50 000 kr (30 000 kr). 
  • Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 150 000 kr (100 000 kr). 
  • Envar av övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 75 000 kr (50 000 kr).

Föreslaget styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 3 520 000 kr (3 215 000 kr) under förutsättning att antalet utskottsledamöter är oförändrat.

Deloitte föreslås för omval till revisor i Castellum för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Deloitte har meddelat att Hans Warén fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Deloitte som revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att en ny valberedning inrättas inför 2019 års årsstämma genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2018 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive motiverat yttrande och redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete, finns på www.castellum.se.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Olsson, valberedningens ordförande, telefon 031-741 10 33
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, mobil 0702-77 04 03
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 77 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.
   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.
   Castellum har under 2017 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00