Kallelse till årsstämma i Castellum AB (publ)

Aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallas till årsstämma torsdagen den 22 mars 2018 kl. 17.00 i RunAn, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Entrén öppnas kl. 16.00.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 mars 2018, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 16 mars 2018 (helst före kl. 16.00). 

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg, per telefon 031-60 74 00, per e-post info@castellum.se eller i formulär på www.castellum.se. Vid anmälan skall uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär, som finns tillgängligt på www.castellum.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 16 mars 2018. Aktieägaren bör i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Årsredovisning, revisionsberättelse, yttrande enligt punkt 6 b) nedan, samt förslag respektive motiverade yttranden beträffande punkterna 8, 10 och 16-18 nedan finns tillgängliga på bolagets kontor på Östra Hamngatan 16, Göteborg, och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar finns också tillgängliga på bolagets hemsida www.castellum.se och kommer att läggas fram på stämman.

I bolaget finns totalt 273 201 166 aktier och röster. För närvarande är inga av dessa aktier återköpta egna aktier.

Ärenden 

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av en eller två justerare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av

(a)   årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,

(b)   revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

I anslutning därtill anföranden av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern­resultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8. Beslut om disposition av bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning samt beslut om avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning.

9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Valberedningens redogörelse för sina förslag till årsstämman samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.

12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn.

13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

(a)   Charlotte Strömberg

(b)   Per Berggren

(c)    Anna-Karin Hatt

(d)   Christer Jacobson

(e)   Christina Karlsson Kazeem

(f)   Nina Linander

(g)   Johan Skoglund

14. Val av revisor.

15. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.

Beslutsförslag

Punkt 1
Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen advokaten Sven Unger.

Punkt 8
Styrelsen föreslår en utdelning om 5,30 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,65 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen föreslås vara måndagen den 26 mars 2018, vilket innebär att sista dag för handel med aktier inklusive utdelning är torsdagen den 22 mars 2018, och avstämningsdag för andra utbetalningen föreslås vara måndagen den 24 september 2018, vilket innebär att sista dag för handel med aktier inklusive utdelning är torsdagen den 20 september 2018.

Punkterna 11, 12, 13, 14 och 15
I enlighet med beslut på årsstämman 2017 har en valberedning inrättats. Valberedningen består av Torbjörn Olsson (ordförande) representerande Sjätte AP-fonden, Vincent Fokke represente­rande Stichting Pensioenfonds ABP, Hans Op’t Veld representerande PGGM, samt Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande.

Valberedningen har avgett följande förslag:

P. 11   Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju samt att antalet revisorer skall vara en utan revisorssuppleant.

P. 12   Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (arvode 2017 inom parentes).

  •  Styrelsens ordförande: 850 000 kr (825 000 kr).
  •  Envar av övriga styrelseledamöter: 370 000 kr (350 000 kr).
  •  Ledamot i ersättningsutskottet, inklusive ordföranden: 50 000 kr (30 000 kr).
  •  Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 150 000 kr (100 000 kr).
  •  Envar av övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 75 000 kr (50 000 kr).

Föreslagen total ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 3 520 000 kr (3 215 000 kr) under förutsättning att antalet utskottsledamöter är oförändrat.

Arvode till revisorn föreslås under mandattiden utgå enligt godkänd räkning.

P. 13   Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Strömberg, Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Christina Karlsson Kazeem, Nina Linander och Johan Skoglund. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Charlotte Strömberg.

P. 14   I enlighet med revisions- och finansutskottets rekommendation, föreslås Deloitte för omval till revisor i Castellum för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Deloitte har meddelat att Hans Warén fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Deloitte som revisor.

P. 15   Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2019 genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktie­handel i augusti 2018, och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren o s v.

De utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som samman­kallande, skall utgöra valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter skall tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma. Valberedningen skall utse ordförande inom sig.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, om val­beredningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största ägar­registrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som ej redan är representerad i val­beredningen. Som alternativ till att ledamot i enlighet med ovan avgår och ersätts av en ny ledamot, äger valberedningen rätt att kontakta den aktieägare som vid tid­punkten är den största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen, och be den utse en ledamot till valbered­ningen. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som därefter står i tur o s v.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Punkt 16
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka i allt väsentligt motsvarar föregående års riktlinjer, innefattar följande huvudpunkter. Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. För ett fullgott arbete skall ersättning utgå i form av fast lön. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och skall baseras på avgifts­bestämda pensionslösningar. Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt ett incitamentsprogram erbjudas. Sådan rörlig ersättning skall syfta till att främja långsiktigt värdeskapande inom koncernen. Rörlig ersättning, som inte får överstiga den fasta lönen, skall bestämmas av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål avseende tillväxt i förvaltnings­resultat per aktie och aktie­kursutveckling uppnåtts samt hur individuellt målsatta faktorer utvecklats. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av lön, inkluderar semesterersättning och skall inte vara pensions­grundande.

Uppsägningstiden skall, vid uppsägning från bolagets sida, inte överstiga sex månader för verkställande direktören, respektive tolv månader för övriga befattningshavare. Uppsägnings­tiden skall, vid uppsägning från verkställande direktörens eller övriga ledande befattningshavares sida, vara sex månader. Under uppsägningstiden utgår full lön och andra anställningsförmåner, med avräkning för lön och annan ersättning som erhålls från annan anställning eller verksamhet som den anställde har under uppsägningstiden. Sådan avräkning sker inte beträffande den verkställande direktören. Vid bolagets uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag om tolv fasta månadslöner, som inte skall reduceras till följd av andra inkomster den verkställande direktören erhåller.

Riktlinjerna skall omfatta koncernledningen, vilken vid tidpunkten för detta förslag omfattar verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören, Chief Investment Officer, HR-direktören, kommunikationsdirektören samt respektive region-VD för de fyra regionerna, d v s totalt nio personer. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Punkt 17
Styrelsens förslag innebär ett bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av bolagets aktiekapital med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vidare innebär förslaget att emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall aktier emitteras på marknadsmässiga villkor. Syftet med styrelsens förslag är att bolaget helt eller delvis skall kunna finansiera eventuella framtida fastighets­investeringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 18
Styrelsens förslag innebär ett bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av högst så många egna aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget samt att överlåta samtliga egna aktier som bolaget innehar med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med styrelsens förslag är att bolaget skall kunna anpassa kapitalstrukturen till kapitalbehovet från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna överlåta egna aktier som likvid eller för finansiering av fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt
Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören om bolagets finansiella ställning och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman. Styrelsen eller verkställande direktören skall lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Göteborg i februari 2018
CASTELLUM AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, 0702-77 04 03
Henrik Saxborn, verkställande direktör, 031-60 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 81 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.
   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.
   Castellum har under 2017 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler, dels nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00

Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.