Castellums halvårsrapport januari-juni 2018: 14% tillväxt i förvaltningsresultat och nyetablering i Helsingfors

  •  Intäkterna för perioden januari-juni 2018 uppgick till 2 740 Mkr (2 563 Mkr motsvarande period föregående år).
  •  Förvaltningsresultatet uppgick till 1 420 Mkr (1 248), motsvarande 5,20 kronor (4,57) per aktie, en ökning med 14%.
  •  Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 827 Mkr (1 824) och på derivat till 25 Mkr (152).
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 425 Mkr (2 647), motsvarande 8,88 kronor (9,69) per aktie.
  •  Långsiktigt substansvärde uppgick till 157 kr (138) per aktie, en ökning med 14%.
  •  Nettoinvesteringarna uppgick till 2 069 Mkr (3 849) varav 1 019 Mkr (3 349) avsåg förvärv, 1 437 Mkr (1 356) ny-, till- och ombyggnationer och 387 Mkr (856) försäljningar.
  •  Nettouthyrningen för perioden uppgick till 128 Mkr (199). 

”Återigen redovisar Castellum ett starkt halvår med god utveckling på alla fronter. I jämförelse med utfallet motsvarande period föregående år redovisas en tillväxt i förvaltningsresultatet med 14%. Det gör att jag känner mig än säkrare i min tidigare guidning att Castellum som det står och går har goda möjligheter att för 2018 nå målet om 10% förbättring av förvaltningsresultatet”, säger Henrik Saxborn, vd.

”Förändringstakten inom Castellum är hög och sker parallellt inom många olika områden. Castellum har tagit ännu ett kliv mot att positionera sig som en nordisk plattform genom bolagets första förvärv på den finska marknaden. Dessutom har vi ett fokus på bolagets växande och strategiskt placerade logistikportfölj samt utveckling av ett innovativt koncept för co-working”, avslutar Saxborn.

Bilaga: Halvårsrapport januari-juni 2018

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08.00 (CET). 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 84 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
   Castellum har under 2017 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.
   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550   | Tel 031 60 74 00


www.castellum.se