Årsstämma i Castellum AB (publ)

Vid Castellum AB (publ):s årsstämma torsdagen den 21 mars 2019 fastställdes styrelsens förslag till vinstdis­position innebärande en utdelning om 6,10 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,05 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen fastställdes till måndagen den 25 mars 2019 och avstämningsdag för andra utbetalningen fastställdes till måndagen den 23 september 2019.

Stämman beslutade vidare om omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Strömberg, Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Christina Karlsson Kazeem, Nina Linander och Johan Skoglund. Till styrelsens ordförande omvaldes Charlotte Strömberg. Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseleda­möterna skall utgå enligt följande:

-    Styrelsens ordförande: 985 000 kronor.

-    Övriga styrelseledamöter: 410 000 kronor.

-    Ledamot i ersättningsutskottet, inklusive ordföranden: 50 000 kronor.

-    Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 150 000 kronor.

-    Övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 75 000 kronor.

Besluten innebär att det totala styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår till 3 895 000 kronor.

Stämman beslutade att utse Deloitte till revisor i Castellum för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Deloitte har meddelat att Hans Warén fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor i bolaget. Arvode till revisorn beslutades under mandattiden utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför årsstämman 2020 i enlighet med valberedningens förslag. Valberedningen inför årsstämman 2020 utökas med en ledamot till att bestå av representanter för de fyra största aktie­ägarna, som önskar utse en ledamot, tillsammans med styrelsens ordförande.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Vidare god­kände stämman styrelsens förslag till förnyelse av incitamentsprogram för ledande befattningshavare, som avser perioden 2020-2023.

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier. Sådan nyemission får ske i syfte att helt eller delvis kunna finansiera eventuella framtida fastighets­investeringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv.

Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva och över­låta egna aktier. Sådana förärv och överlåtelser får ske i syfte att justera bolagets kapitalstruktur samt för att kunna överlåta egna aktier som likvid eller för finansiering av fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse.

För ytterligare information kontakta: 
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, 0702-77 04 03
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 89,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
   Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.
   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550 | Tel 031-60 74 00