Castellum slutreglerar förvärvet av Säve flygplats -påskyndar utvecklingen av Nordens främsta nav för logistik, hållbara transporter och mobilitet

Castellum och Serneke har kommit överens om att Castellum i förtid ska fullfölja sitt åtagande om utbetalning av tilläggsköpeskilling för Säve flygplats, genom att erlägga ett engångsbelopp om 300 Mkr efter avdrag för uppskjuten skatt om 60 Mkr. Beloppet ska jämföras med den maximala tilläggsköpeskillingen som bedömdes till 1,3 miljarderkronor vid förvärvstidpunkten. Detta ger Castellum, förutom full förfoganderätt över området, möjlighet till väsentliga tidsvinster i arbetet med att utveckla ett av Nordens största, mest moderna och innovativa logistiknav.

Överenskommelsen ger Castellum fullt förfogande över ett utvecklingsområde på 3 miljoner kvm mark nära Nordens största hamn, industrier, nationella transportleder och staden Göteborg.

"Säve flygplats har stor potential inom logistik, hållbara transporter och mobilitet. Det kommer att vara ett av våra absolut största och viktigaste projekt under den kommande tioårsperioden med möjliga investeringsvolymer om 10 miljarder kronor eller mer. Eftersom det första årets erfarenheter och insikter överträffat våra förväntningar vill vi öka takten på markarbete och byggnation, vilket vi nu får möjlighet till", säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Castellum har expansiva utvecklingsplaner för området med målsättning att skapa ett av Nordens modernaste och största logistiknav, och ett område för innovation och utveckling med fokus på hållbara transporter och mobilitet. Det tidigarelagda fullföljandet av förvärvet ger goda möjligheter till ökad kontroll över planprocessen, vilket också kommer att kunna öka takten på exploateringen av Säve flygplats.

Redan under det år som gått sedan förvärvet har Castellum upplevt ett betydande intresse från befintliga och potentiella kunder, som ser möjligheter att växa tack vare de synergier som kan uppstå i det kluster av utvecklingsverksamhet inom framtida teknologi som Castellum har för avsikt att skapa på Säve flygplats. Idag pågår exempelvis produktion av testutrustning för att möjliggöra mer hållbara transporter med befintliga fordon och inom kort inleds den första svenska produktionen av elflyg.

"Den fulla rådighet vi nu skaffat oss gör att vi kan agera än snabbare för att realisera möjligheter för våra kunder och andra intressenter. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att växa. Här ges vi chansen att ta det ett steg till, genom att också möjliggöra för kunders utbyte av varandra och den ytterligare utveckling det kan leda till för både kunderna och klimatet", säger Henrik Saxborn.

Affären innebär även att Castellum utökar sitt ägande på Säve med 200 000 kvm mark, samt övertar ansvaret för sanering av eventuella föroreningar.

Affären i sammandrag:
Castellum förvärvade Säve Flygplats av Serneke med tillträde 21 december 2018.
Förvärvspris: Den initiala köpeskillingen uppgick till minst 1,1 miljarder kronor, varav 750 Mkr erlades som likvid vid tillträdet. Resterande ca 300 Mkr reserverades vid förvärvstillfället i syfte att utgå som del av en större tilläggsköpeskilling i takt med detaljplanens utvecklande och erhållande av bygglov där en bortre tidsgräns var år 2030. Vid förvärvstidpunkten bedömdes en maximal tilläggsköpeskilling uppgå till 1 miljarder kronor utöver de 300 Mkr som då reserverades.

Uppgörelsen om utbetalning av tilläggsköpeskilling i förtid innebär att total köpeskilling för hela transaktionen slutligt regleras och nu uppgår till ca 1,1 miljarder kronor. Serneke har fortsatt rätt att lämna anbud till Castellum vid kommande byggnation av området.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 december 2019 kl. 10:00 (CET).

 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

Om Castellum
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 92,7 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,2 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
Castellum är som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.