Stark period med ökat förvaltningsresultat om 9 %

 • Intäkterna för perioden januari-september 2020 uppgick till 4 488 mkr (4 343 mkr
  motsvarande period föregående år).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 2 588 mkr (2 380), motsvarande 9,48 kronor (8,71) per aktie, en ökning med 9 %.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 816 mkr (2 505) och på derivat
  till
  -212 mkr (-417).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 549 mkr (3 637), motsvarande 9,33 kronor (13,31) per aktie.
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) uppgick till 200 kr (186) per aktie, en ökning med 8 %.
 • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 191 mkr (-38).
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 1 996 mkr (741) varav 317 mkr (2 789) avsåg förvärv,
  1 800 mkr (2 061) ny-, till- och ombyggnationer och 121 mkr (4 109) försäljningar.

"Trots extrema omvärldshändelser har Castellum utvecklats stabilt under årets första nio månader. Vi förblir ödmjuka inför oroliga tider men den goda starten på året gör att våra aktieägare kan se fram emot höjd utdelning för 23:e året i rad", säger Henrik Saxborn, VD på Castellum AB. "Hyresinbetalningarna för det fjärde kvartalet går utmärkt och vår portföljsammansättning med geografisk spridning, växande logistikmarknad och hög andel myndigheter och statliga verk ger tillväxt och stabilitet för att kunna möta sämre tider."

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2020  

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 15 oktober 2020 kl. 08.00 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 031-60 74 74

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 98 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,3miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimat­neutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och bygg­bolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum­aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se