Extra bolagsstämma i Castellum AB (publ)

Castellum AB (publ) höll extra bolagsstämma måndagen den 21 december 2020. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med över 99,1 % av rösterna på stämman, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse (apport) till Castellum av aktier i Entra ASA med anledning av Castellums offentliga uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Entra ASA.  

För ytterligare information kontakta:

Charlotte Strömberg, styrelseordförande Castellum AB (publ), 0702-77 04 03
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB (publ), 031-60 74 50
 

Om Castellum:

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 98 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se