Castellum inleder det frivilliga utbytes- och kontanterbjudandet och erbjuder Entras aktieägare att gå samman i skapandet av ett ledande nordiskt kommersiellt fastighets­bolag

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion (inklusive utan begränsningar, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika och Schweiz) eller USA där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt norsk lag. För ytterligare information se avsnittet ”Viktig information” och ”Information till amerikanska aktieägare” i pressmeddelandet.

För att läsa pressmeddelandet, klicka här.