Aspholmen förvärvar i Örebro och Uppsala

I Örebro har Aspholmen förvärvat en lager- och logistikfastighet belägen i Pilängen, ett attraktivt logistik- och industriområde som vuxit kraftigt. Fastigheten rymmer två byggnader med en total uthyrningsbar yta om ca 5 800 kvm varav 4 300 kvm utgörs av lager och resterande del av kontor och personalutrymmen med en outnyttjad byggrätt om ca 2 000 kvm. Fastigheten är förnärvarande vakant. Investeringen uppgick till 38 Mkr och tillträde har skett.

I Uppsala har Aspholmen förvärvat en industrifastighet om 2 200 kvm med en potentiell byggrätt om 4 000 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd under ett år. Investeringen uppgick till 29 Mkr och tillträde har skett.

Aspholmen Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB.

Aspholmen förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Mälardalen.

Genom våra kontor i våra tre marknadsområden Uppsala, Västerås och Örebro har vi stor lokal kännedom och kunskap om marknaden i dessa städer.

Aspholmen har en liten, flexibel och kundnära organisation.

Sammanlagt är vi 57 personer som alla gör allt för att våra hyresgäster ska trivas.

Idag äger vi 121 fastigheter med en sammanlagd yta på 642 000 kvm med ett marknadsvärde på ca 7 300 Mkr.